Project

Impact regionale vergisting op bodem, water en kringlopen

In Green Goods Nederland (GGN) hebben de agro- en energiesector hun krachten gebundeld. Cosun en Gasunie ontwikkelen een initiatief voor regionale vergisting van reststromen, al dan niet na raffinage, uit de agro-food sector (bietenblad, bermgras, zuiveringsslib, etc.). Mineralen worden teruggevoerd naar de akkers binnen de regio en sluiten daarmede de kring binnen de circulaire landbouw. GGN is de eindtrap van een optimale verwaarding van agrarische grondstoffen, is duurzaam, draagt bij aan het sluiten van kringlopen en zorgt voor een substantiële reductie van CO2 emissie.

Deze PPS houdt nauw verband met het project GGN en moet wetenschappelijk onderbouwd staven dat het GGN concept een positief effect heeft op de, nader te definiëren, bodem- en (grond)waterkwaliteit, het verminderen van broeikasgasemissies en het sluiten van kringlopen. Dit zal zowel door experimenteel onderzoek als onder veldcondities in de pilot regio worden getest.

Daarmee sluit dit project aan bij de ambities uit het Nationaal Bodemprogramma, het streven naar Kringlooplandbouw en de ambities uit het Klimaatakkoord. De bodemkwaliteit wordt in standgehouden c.q. verbeterd, de mineralen kringloop wordt regionaal gesloten en draagt substantieel bij aan de reductie van broeikasgasemissies.

De doelstelling van dit PPS voorstel is het toetsen van de effecten op bodem- en waterkwaliteit, broeikasgasemissies en het sluiten van kringlopen bij toepassing van het GGN concept van regionale vergisting. Dit zal zowel door experimenteel onderzoek als onder veldcondities in de pilot regio worden getest.

 

Publicaties