Project

Impact van snel inpasbare technische interventies in praktijkstallen op methaanemissie

Het terugdringen van methaanemissie uit de veehouderij vereist op korte termijn inzicht in en toepassing van snel inpasbare technische maatregelen die geschikt zijn voor bestaande bedrijfsinrichtingen. Voor de langere termijn zijn fundamentele aanpassingen van productiesystemen noodzakelijk. Het vaststellen van de impact van emissiereducerende maatregelen vereist een integrale beoordeling, waarmee we bedoelen dat naast het effect op methaanemissie ook andere aspecten moeten worden meegenomen, waaronder ongewenste emissies (met name ammoniak, maar ook geur en fijnstof bij intensieve veehouderij), inpasbaarheid en adoptie op bedrijven, het perspectief op economische haalbaarheid, en dierenwelzijn.  

Het in KE2018 opgezette netwerk voor monitoring van methaan uit rundvee-, geiten-, varkens- en vleeskalverstallen zal in dit vervolgproject worden gebruikt om de volgende doelen te realiseren. Het zal in de eerste plaats dienen om het effect van snel inpasbare technische maatregelen op de stalemissies van een aantal monitoringsbedrijven te bemeten volgens de gangbare meetprotocollen en te beoordelen, en ondersteunend zijn voor in het beeld brengen van globale kosten en baten onderzochte maatregelen. Het gaat hierbij om de effecten van enkelvoudige snel inpasbare maatregelen die de bedrijfsvoering niet verstoren.

Wat betreft de invulling wordt een keuze gemaakt uit de volgende technische interventies:

  • Versnelde afvoer van mest uit de stal naar externe mestopslag, met als uitgangspunt dat de methaanvorming in de externe mestopslag gereduceerd wordt;
  • Het frequent mixen/beluchten van de stalmestopslag waardoor het methaanvormende proces (mogelijk) wordt afgeremd;
  • Het volledig en grondig reinigen van de mestkelder aan het begin van stalseizoen waarmee het methaanvormingsproces door afwezigheid van entstof wordt afgeremd.

De uiteindelijke invulling hangt af van de mogelijkheden die de deelnemende bedrijven kunnen bieden. De maatregelen worden eind 2019 geselecteerd en gedurende 2020 onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek wordt eind 2020 gerapporteerd.

 

Publicaties