Project

Implementatie duurzame geitenhouderij

Naar aanleiding van kringlooplandbouw visie van het ministerie van LNV heeft de geitensector een sectorplan Versnelling verduurzaming van de geitensector gemaakt. In dit project wordt dit uitgewerkt tot een implementatieplan

Nederland als koploper

Per brief van 7 september 2018 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar toekomstvisie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Realisatieplan van de toekomstvisie, Op weg met nieuw perspectief, heeft de minister van LNV aangekondigd met vijf veehouderijsectoren (melkvee, varkens, pluimvee, geiten en kalveren) toe te werken naar concrete afspraken en doelen voor verdere verduurzaming richting 2030.

Dit heeft in de melkgeitenhouderijketen geresulteerd in het sectorplan Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij. Als reactie heeft de minister van LNV aangegeven: "Dit plan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de geitensector. Ik vind het wel van belang dat de in het plan benoemde doelen en maatregelen nader uitgewerkt worden in een implementatieplan."

Doel van het project

Dit project heeft tot doel heeft om tot een concreet implementatieplan te komen, waarbij reeds gedurende de looptijd al een start met de uitvoering wordt gemaakt. Het plan is niet alleen een concreet plan met korte termijn acties maar resulteert ook in een agenda voor de langere termijn. Daarom wordt ook de term implementatieagenda gebruikt.

 

Publicaties