Project

Innovatie en ontwikkeling bij scheiden van feces en urine in stallen voor melkvee en varkens

Primaire scheiding (van urine en feces) in de stal verlaagt de ammoniak- en methaanemissie en levert een betere scheiding op dan mechanische scheiding van drijfmest achteraf. Er zijn systemen van primaire scheiding ontwikkeld, maar de implementatie in de praktijk blijft achter. De oorzaken daarvan zijn vaak: de extra kosten, vrees voor techniek onder de roosters, storingsgevoeligheid van het systeem en het niet kunnen verwaarden van de urine- en fecesfracties. 

Primair scheiden is evenals aanpassingen in de voeding- een bronmaatregel. Bronmaatregelen zijn in de gehele mestketen (integraal) effectiever dan end of pipe technieken. Wageningen Livestock Research is in 2020 benaderd door een aantal veehouderijbedrijven en toeleverende bedrijven die een innovatief systeem van primair scheiden hebben ontwikkeld, waarbij geen mestopslag meer plaatsvindt onder de roosters. De meeste systemen zijn toepasbaar in bestaande stallen. Kenmerkend is dat alle systemen GEEN drijfmest meer produceren. Het gaat hier om innovaties in de ontwikkelfase (TRL 3-5). Om deze innovaties verder te ontwikkelen, te bemeten, te optimaliseren en te implementeren is onderzoekscapaciteit nodig, waardoor wordt verwacht dat snelle opschaling naar TRL 6-8 mogelijk is. Het betreft systemen in de rundveehouderij en in de varkenshouderij. Samen met ondernemers worden de vragen beantwoord, zodat de ondernemers pilots kunnen gaan bouwen. De onderzoeksvragen van de partners zijn:

  • Wat is de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van de verschillende meststromen?
  • Welke emissies kunnen we theoretisch verwachten bij deze mestafvoer opties?
  • Welke reductie in ammoniakemissie is te behalen als ureaseremmers bij schuif- en band systemen gebruikt worden?
  • Wat zijn de toepassings- en bewerkingsmogelijkheden van de verschillende urine- en mestfracties

Publicaties