Project

Innovaties in gewascollectiemanagement

De omgeving waarin het CGN haar collecties beheert is aan constante veranderingen onderhevig. Met name de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vragen om, en bieden nieuwe mogelijkheden voor, permanente aanpassingen van de methoden waarmee genetische diversiteit ex situ in stand wordt gehouden en beschikbaar wordt gemaakt. Deze hebben betrekking op de vorming van nieuwe type collecties, kennis opbouw en communicatie over de collecties, en veranderingen ten gevolge van wettelijke ontwikkelingen.

Het CGN zal haar rol als vernieuwende genenbank verder uitbouwen en zo beter inspelen op de veranderende behoeften van het bedrijfsleven, de wetenschap en de maatschappij.

 • Er zal meer worden ingespeeld op de behoefte vanuit de gebruikers aan andere type collecties, niet primair gericht op conservering, zoals onderzoekspopulaties voor kartering, homogene lijnen voor genotypering en fenotypering, maar ook collecties gericht op gebruik in het onderwijs en publieksvoorlichting.
 • De documentatie van de collecties van het CGN, en de beschikbaarstelling van de betreffende informatie aan gebruikers, zal worden onderhouden en waar mogelijk verbeterd.
 • Er zal actief en op groter schaal om feed-back van verschillende gebruikersgroepen op de inrichting van de CGN website worden gevraagd. Op basis hiervan zullen de CGN sites worden aangepast of vernieuwd.
 • Er zal, i.s.m. lopende initiatieven zoals DivSeek (initiatief Global Crop Diversity Trust e.a.) en het Virtual Lab for Plant Breeding (publiek/privaat initiatief), een prominente rol worden gespeeld in het zoeken naar en toepassen van benaderingen die de gebruikers van genenbanken optimaal in staat zullen stellen gebruik te maken van de kennis en data gegenereerd door de genomica en deze te combineren met traditionele phenotypische informatie.
 • Er zal aan de voorwaarden worden voldaan om in het kader van de Europese implementatie van het Nagoya protocol de CGN collecties de status van ‘Registered Collection’ te laten krijgen.
 • Tevens zal een systeem worden ingevoerd waarmee tegen minimale transactiekosten een handling fee van de gebruikers van de CGN collecties kan worden gevraagd, met het oog op het terugdringen van ongewenst gebruik.
 • Tenslotte zal de kennis over de CGN collecties verder worden uitgebouwd door een voortzetting van de pre-competitieve evaluatie programma’s i.s.m. met het veredelingsbedrijfsleven en Plantum, die waar mogelijk zullen worden uitgebreid met genotypering van de CGN collecties, evt. via TKI initiatieven.

Gerealiseerde producten 2019:

 • De bestaande Special Collection van sla is verder uitgebreid, en beide SSD Special Collections (sla en tomaat) zijn aangevraagd en ingezet in onderzoek. Een nieuwe SSD Special Collection is in de maak voor Capsicum. Daarnaast is al het materiaal dat geen deel uit maakt van de reguliere collectie maar wel door het CGN wordt beheerd nu ondergebracht in Special Collections..
 • De CGN website en door CGN beheerde websites zijn onderhouden en up-to-date gehouden en zonodig aangepast vanwege veiligheidsissues.
 • Het hoog niveau van het informatie management (GENIS) en de informatie verstrekking (GENIS-Web) is gehandhaafd, gegevens zijn ingevoerd, en het hele systeem is aangepast op de nieuwe procedures voor aanvraag van plantenpaspoorten. Het onderzoek naar de wenselijkheid van GRIN-Global migratie werd afgerond.
 • De eerste sequencing sla data uit China (samenwerking met BGI) zijn ontvangen en worden geanalyseerd. Onder aanvoering van BGI is een high impact journal publicatie geschreven.
 • Om de juridische status van het CGN materiaal beter te documenteren zijn documenten over de herkomst van de accessies opgespoord, gescand en gekoppeld aan het materiaal in de collectie.
 • Werk aan het spinazie evaluatie programma is voortgezet, en een nieuw programma in sla werd opgezet (gericht op Bremia evaluatie door bedrijven). Diverse andere initiatieven gestart om meer omics, data over de collecties te genereren.
 • Hoofd-editorschap van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Plant Genetic Resources: Charaterisation and Use’, overgedragen aan collega’s van de Birmingham University

  Publicaties