Project

Innovatieve emissieloze toedieningstechnieken 4.0

In de PPS Innovatieve Efficiënte Toedieningstechnieken is aangetoond dat door verbetering van de spuittechniek de efficiëntie hiervan kan worden verhoogd. De huidige PPS heeft als doel om nagenoeg geen emissies meer de hebben naar grond- en oppervlaktewater door het ontwikkelen van toedieningstechnieken voor (biologische, groene, chemische) gewasbeschermingsmiddelen met maximale depositie op gewas, minimaal residu, en minimale emissie naar lucht, bodem en oppervlaktewater.

Dit wordt bereikt door gebruik te maken van (1) nieuwe innovatieve technologieën voor toediening, (2) toepassing van precisietechnieken voor toepassing alleen waar nodig is en (3) sensortechnologie voor gewasafhankelijke toepassing. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de ontwikkeling van een robuust erkenningssysteem conform de afspraken in Uitvoering pakket van maatregelen.

Precisielandbouw

Op de weg naar weerbare planten en teeltsystemen (2030) blijft voorlopig nog behoefte aan gewasbeschermings­middelen. De toediening ervan moet uiteindelijk nagenoeg zonder emissies naar de leefomgeving en nagenoeg zonder residuen op de producten. Om dit te kunnen realiseren zijn verdere stappen nodig in de concepten van precisielandbouw, en dan met name ook in de precieze toediening van de gewasbeschermingsmiddelen. De huidige precisie-toedieningstechnieken gaan veelal nog uit van beperkte aanpassingen van de dosering op basis van satelliet, drone, sensor gegevens en persoonlijke waarnemingen. Door de techniek verder aan te passen aan het doel dat behandeld moet worden en de minimale effectieve dosering die van een middel nodig is, kunnen vergaande besparingen aan middelgebruik gerealiseerd worden.

Effecten

De innovatieve technieken die ontwikkeld worden zullen leiden tot (1) hogere depositie op het gewas, (2) verbeterde effectiviteit van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, (3) minder middelgebruik, (4) minder emissie voor een al reeds vastgestelde Drift Reducerende Techniek (DRT). Hierdoor is het mogelijk om voor technieken met een minimale driftreductie van 95% nog verdere stappen te zetten in emissiereductie (naar >99%), de reductie van andere emissieroutes naar wateroppervlak en zal de emissie naar de bodem sterk reduceren. Doordat de potentiële emissieroutes door metingen gekwantificeerd worden leveren zij bouwstenen voor de te ontwikkelen evaluatietool van deze nieuwe technologieën.

Door de ontwikkelde verbeterde toedieningstechnologieën te combineren met verbeterde sensing technologieën met aangepaste rekenregels en minimale effectieve doseringen voor preciezer behandeling pleksgewijs te gebruiken zullen ze ook bijdragen aan lagere residuen op de producten. Waar mogelijk zal dit ook bepaald worden.

Publicaties