Project

Interventielogica NIL

LNV streeft voor heel Nederland naar minimaal 50% natuurinclusieve landbouw (NIL) niveau 2 in 2030. Dit richtinggevende doel moet worden gezien in het perspectief van de transitieopgaven waarvoor de landbouw in Nederland staat (stikstof, KRW, klimaat- en natuur/biodiversiteitsdoelen).
De omslag naar NIL is een grote opgave die veel gaat vragen van overheden, boeren, de keten en andere stakeholders. De inzet van LNV is om de ontwikkeling van NIL overal waar initiatieven, kansen of energie zit te stimuleren en faciliteren. Om de inzet van LNV verder te concretiseren is het noodzakelijk dat het doel van 50% natuurinclusieve landbouw niveau 2 verder wordt uitgewerkt en wordt ingebed in een goed doordachte interventielogica of beleidstheorie, waarin relaties worden gelegd tussen doelen op verschillende niveaus, instrumenten en maatregelen.

Dit project behelst de interactieve ontwikkeling van een voorstel voor een uitgewerkte interventielogica voor het bevorderen van NIL die LNV en provincies kunnen benutten in hun beleidsvorming, -monitoring en -evaluatie. Hierin zijn doelen, instrumenten en maatregelen uitgewerkt ten behoeve van de volgende stap in de transitie naar NIL.
In het project wordt eerst een verkenning uitgevoerd van huidige beleidsstrategieën van het Rijk en de provvincies voor de bevordering van NIL en de daarmee beoogde doelen.
Op basis hiervan worden bouwstenen ontwikkeld voor een interventielogica voor NIL. Deze interventielogica wordt in verschillende ronden verder uitgewerkt en onderbouwd, in samenwerking met LNV, provincies en andere stakeholders. De interventielogica vormt hiermee de koepel en onderbouwing voor zowel reeds ingezette activiteiten voor NIL als voor nieuwe inzet. 

Publicaties