Project

Inventarisatie burgerinitiatieven

Vanuit de betrokkenheid bij de evaluatie van het Natuurpact en de Balans van de Leefomgeving is het voor het PBL van belang om een kwantitatief beeld te krijgen van het geheel van groene burgerinitiatieven en hun impact. Deze behoefte vindt plaats tegen de achtergrond van de wens van veel overheden om de samenleving, waar onderburgers, meer te betrekken bij natuur en natuurbeleid. Dit project werkt aan een methodiek voor het monitoren van groene burgerinitiatieven, de indicatoren en de nulmeting.

In de huidige netwerksamenleving worden natuur, milieu en landschap steeds meer vorm gegeven in nauwe samenwerking met een grote groep diffuse actoren. Draagvlak voor natuurbeleid krijgt daarmee een veel bredere en dynamischere invulling, waarbij vanuit het beleid de wens en verwachting bestaat dat ook burgerinitiatieven een steeds grotere rol zullen gaan spelen. Voor de uitvoering van het natuurbeleid op landelijk, provinciaal en regionaal niveau is een rol weggelegd voor burgerinitiatieven en provincies willen burgerinitiatieven in het kader van maatschappelijke betrokkenheid stimuleren. Daarom is het voor PBL, met name vanuit hun betrokkenheid bij de evaluatie van het Natuurpact en de Rijksnatuurvisie, van belang om een beter beeld te krijgen van het geheel van burgerinitiatieven en hun impact, een beeld dat verder gaat dan casestudie-niveau, maar ook kwantitatieve informatie levert.

Afgelopen jaren is gewerkt aan een overzicht van de breedte en soorten burgerinitiatieven (Mattijssen et al., 2015) en is een uitgebreide set van indicatoren ontwikkeld. Vanwege de complexiteit is binnen dat project bewust besloten nog niet naar representativiteit te streven van groene burgerinitiatieven en daarom biedt de database geen inzicht in de totale omvang en schaal van burgerinitiatieven. Dit project richt zich op het uitwerken van een concrete meetmethode voor het monitoren van burgerinitiatieven en het verder ontwikkelen van de indicatoren, mogelijk ook rondom impact/effecten waarmee antwoord gegeven kan worden op de vragen rond burgerinitiatieven die spelen bij PBL en op het doen van een nulmeting. Startpunt hierbij is eerder werk van Mattijssen et al. (2015) en Vullings en Kamphorst (2014)

Publicaties