Project

Inzicht in huidige situatie biologische landbouw

In Europa is binnen de ‘Farm to Fork strategie’ als ambitie gesteld minstens 25% van het totale landbouwoppervlakte biologisch is. Wat zijn de mogelijke kansen en belemmeringen van de biologische sector in Nederland voor de periode tot 2030?”  Hierbij gaat het om de volgende vragen: Hoe presteert de Nederlandse biologische akkerbouw en biologische melkveehouderij ten opzichte van gangbaar op het gebied van klimaat, stikstof en dierenwelzijn? Voor wie, hoe en waar liggen de kansen voor de omschakeling naar biologische productie in Nederland? En waarom? Welke belemmeringen ontstaan bij de groei van biologisch areaal in Nederland? Wat zijn de consequenties voor klimaat en stikstof bij de groei van biologisch areaal?

Uitkomsten zijn nog niet bekend.

Publicaties