Project

Just Transition

De wereldwijde vraagstukken rondom voedselzekerheid en klimaat vragen om structurele veranderingen. Deze transities behoren rechtvaardig te zijn: lasten en lusten eerlijk verdeeld en iedereen moet volwaardig mee kunnen (doen). Dit KB-project richt zich op het samen met beleid, praktijk en onderzoek operationeel maken van rechtvaardige transities: een gemeenschappelijk begrip én handelingsperspectief.  

De benodigde transities in het kader van voedselzekerheid en klimaat hebben een grote impact op de maatschappij. Maar hoe rechtvaardig zijn deze transities? Hoe dragen we samen zorg voor zo eerlijke mogelijke transities waarin de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld en iedereen volwaardig mee kan (doen) in de veranderingen?

Rechtvaardige transities

Deze rechtvaardige transities (just transitions) wordt door velen reeds nagestreefd, maar behoeft duidelijk beter handelingsperspectief. In 2021 hebben we een eerste begrip en operationeel kader ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en de praktijk. In 2022, bouwen we in dit project verder aan het operationele kader. Dit operationele kader zal uitmonden in betere ondersteuning om rechtvaardige transitie daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Nadrukkelijk willen we het operationele kader en de ondersteuning verder ontwikkelen met beoogde gebruikers en ons verder baseren op empirisch materiaal uit de bestaande praktijk rondom rechtvaardige transities. De voornaamste activiteiten in 2022 zijn daarom luisteren naar ervaringen en bewijs uit de praktijk, testen van het operationele kader en de ondersteuning in enkele concrete gebieden. Hiermee komen we tot een gemeenschappelijk begrip en geven samen praktische betekenis aan rechtvaardige transities en het operationaliseren daarvan in dialogen met beleid, praktijk en wetenschap.

Co-create en co-ontwikkeling

Het project is in de basis transdiciplinair en gestoeld op co-creatie en co-ontwikkeling. Niet alleen extern, maar ook binnen de WUR beoogd het project het belang van rechtvaardige transities te verankeren en te koppelen om daarmee als WUR ook steeds bewuster te zijn van rechtvaardigheid en onze rol daarin, Een informatief digitaal platform (website) zal worden opgezet om rechtvaardige transities te duiden, (tussen)resultaten en inzichten te presenteren, maar bovenal bedoeld is om mensen te motiveren en uit te nodigen om deel te nemen aan de dialoog.  Het eindresultaat van dit project is het operationele kader en bijbehorende ondersteuning naar rechtvaardige transities die ingezet kan worden in beleid, praktijk en wetenschap.

Publicaties