Project

KD-2021-103 Feiten en cijfers landbouw in natuurterreinen/uiterwaarden

Om beleidsopties te ontwikkelen voor het houden van dieren die bestemd worden voor humane consumptie en die gehouden worden in uiterwaarden en natuurterreinen, heeft LNV behoefte aan feiten en cijfers over de landbouw in uiterwaarden en natuurterreinen. Aanleiding zijn de te hoge gehaltes dioxine die in 2020 in grote grazers aangetroffen.  

Het probleem met te hoge gehalten dioxine in grote grazers is in 2021 helder geworden, toen hierover Kamervragen zijn gesteld en beantwoord; daarbij waren ook de ministeries van VWS en V&W betrokken. Aanleiding was een nieuwsbericht van 17 augustus 2020, over het stilleggen van de verkoop van vlees van runderen die langs de Waal gegraasd hebben. Graag wil LNV op korte termijn met het probleem aan de slag, om te voorkomen dat ook in volgend seizoen dieren gedood moeten worden voor destructie.

De NVWA is betrokken bij de aanpak van dit probleem, zowel via een onderzoek van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek, dat kijkt naar de voedselveiligheid, en ook via Handhaving Dier, die vanuit de beschikbare registers met percelen en dieren een eerste inventarisatie maken van bedrijven die betrokken kunnen zijn bij natuurbeheer in uiterwaarden.

Doel van het onderzoek is om de informatie vanuit de beschikbare onderzoeken te verbinden, en waar nodig te verbreden, zodat het probleem en bijbehorende risico’s zo volledig mogelijk in beeld komen. Daartoe zal Wageningen Environmental Research waar nodig een uitbreiding maken van de geselecteerde data uit de registers met percelen, dieren en bedrijven. Vervolgens worden ook gesprekken gevoerd met de betrokken landbouwbedrijven en natuurbeheerorganisaties om een goed beeld te krijgen van de verschillende vormen van bedrijfsvoeringen die worden toegepast en de risico’s die dat met zich meebrengt op het voorkomen van gevaarlijke stoffen in rundvlees.

Resultaat is een beknopte rapportage, waarin de bevindingen worden gerapporteerd, samen met de relevante data (feiten en cijfers) van landbouwbedrijven in natuurgebieden en de meer kwalitatieve informatie die uit gesprekken met betrokken organisaties naar voren is gekomen. Deze rapportage wordt gepubliceerd via de website van Wageningen UR.

Publicaties