Project

KE2022 (B2) A6 Mee koppelen van koolstof vastleggende maatregelen met duurzaam bodembeheer

Binnen Slim Landgebruik wordt de bijdrage van verschillende maatregelen aan de koolstofvastlegging in de bodem vastgesteld. Deze maatregelen hebben mogelijk een effect op de algehele bodemkwaliteit. De vraag is in hoeverre deze koolstof vastleggende maatregelen passen binnen het bredere kader van duurzaam bodembeheer. Binnen het project ‘Meekoppelen van koolstof vastleggende maatregelen met duurzaam bodembeheer’ wordt het effect van deze maatregelen op bodemkwaliteitsaspecten geëvalueerd.

Om vast te stellen in welke mate bodemmaatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatopgave wordt sinds 2018 data verzameld over de potentiële koolstofvastlegging door landbouwkundige maatregelen. Hiervoor worden metingen verricht in Lange Termijn Experimenten (LTE’s). Vanaf 2019 zijn deze koolstofmetingen aangevuld met bodemkwaliteitsmetingen aansluitend bij de ‘BLN indicatorset’. Deze set bestaat uit chemische, fysische en biologische indicatoren en op het vlak van organische stof (Hanegraaf et al., 2019). Inmiddels is er gemeten aan negen maatregelen verdeeld over de akkerbouw en veehouderij op zand- en kleigronden. Deze data is voor meerdere jaren verzameld en gerapporteerd (Hoogmoed et al., 2021). Nu is het tijd om de balans op te maken via een integrale analyse naar de effecten van koolstof vastleggende maatregelen op de bodemkwaliteit. Deze analyse draagt bij aan het in kaart brengen van het meekoppelen van de doelen van het NPL en de eventuele risico’s op afwentelingseffecten.

Publicaties