Project

Kennis- en modelkoppelingen voor borging voedselveiligheid in de groente- en fruitsector

Cumulatieve effecten in mengsels van verschillende pesticideresiduen met dezelfde werking kunnen leiden tot een risico voor de volksgezondheid. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA gaat eind 2018 voor het eerst berekeningen van cumulatieve effecten publiceren, met gebruik van in Nederland ontwikkelde methodologie. De cumulatieve risico's worden uitgerekend voor alle residuen die inwerken op hetzelfde orgaan.

Stakeholders verwachten dat cumulatieve berekeningen de komende vier jaar grote impact kunnen hebben op de risicobeoordeling, de normstelling, de handhaving daarop en het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat nog gebruikt kan worden.

Ontbreken van doorrekeningen geeft de volgende zorgpunten voor de sector:

  1. wantrouwen consumenten;
  2. het stellen van bovenwettelijke eisen door supermarktketens.

Doel van het project

Doel van dit project is de private sector de mogelijkheden te geven voor de uitvoering van cumulatieve risicoanalyses m.b.t. residuen van gewasbeschermingsmiddelen met hetzelfde werkingsmechanisme. Dit zal bijdragen aan verhogen van het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid. Ook zullen resultaten van case studies input kunnen geven aan discussies met de voedings- en retailindustrie over bovenwettelijke eisen. De (inter)nationale overheid zal de komende jaren de cumulatieve risicobeoordeling implementeren voor bestrijdingsmiddelen. In dit project zullen de consequenties inzichtelijk gemaakt worden van de keuzes die gemaakt kunnen worden in dit implementatietraject voor bestrijdingsmiddelen met een hoge en lage bijdrage aan cumulatieve risico's.

Uitbouwen prototype webportaal

Een prototype webportaal wordt uitgebouwd tot een voor de private sector toegankelijk systeem dat de gebruikers in staat stelt Food Compass monitoringdata te combineren met gegevens van de Nederlandse Voedsel Consumptie Peiling volgens moderne probabilistische rekenmethoden zoals geïmplementeerd in MCRA conform de methode van EFSA. Het cumulatieve risico, dat in eerste instantie vastgesteld wordt op populatieniveau en gebaseerd is op consumptie van alle voedingsmiddelen, zal vertaald worden naar een effectieve residubewaking van afzonderlijke partijen groente en fruit zoals wenselijk in de residubewaking van Food Compass.

Moderne ICT technologie wordt ingezet om Food Compass data en informatievoorziening compatibel te maken met de cumulatieve berekeningsmethode inclusief de daaraan gerelateerde internationale ontwikkelingen vanuit het perspectief van EFSA, DG SANCO en de Nederlandse overheid.

De private sector heeft straks inzicht in de cumulatieve effecten, zowel op partijniveau als op sectorniveau. Het project levert een validatie van eerder ontwikkelde methodologie, en kan leiden tot verdere wetenschappelijke verfijning.

Publicaties