Project

Klimaatbuffers rondom steden

Klimaatverandering vraagt om aanpassingen in de inrichting van onze leefomgeving, het beheer van water en natuur in de peri-urbane gebieden en innovaties in de land- en tuinbouw. Er is in het afgelopen decennium in pilots en uitvoeringsprojecten vanuit allerlei netwerken veel ervaring opgedaan met klimaatadaptatie en mitigatie waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen en dynamiek, bijvoorbeeld in het programma natuurlijke klimaatbuffers (www.klimaatbuffers.nl).

Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar klimaatopgaven gerealiseerd worden door ruimte te geven aan natuurlijke processen die o.a. bijdragen aan het meegroeien met de zeespiegelstijging, het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten en het verminderen van broeikasgasemissies, in combinatie met andere ruimtelijke opgaven. Er zijn binnen dat programma meer dan zeventig natuurlijke klimaatbufferprojecten gerealiseerd of in uitvoering met financiƫle steun van het Rijk, in samenwerking met andere overheden en/of eigen middelen van de natuurterreinbeheerders.

Op projectniveau is onder andere in een recente evaluatie door de WUR (in afronding) aangetoond dat dit type initiatieven leidt tot verbetering van waterveiligheid, watervoorziening, klimaatmitigatie en leefbaarheid. Nu is het juiste moment om de aanbevelingen toe te passen en innovatie te versterken door toegepaste verdienmodellen te ontwikkelen. Door de private sectoren te integreren in de realisatie van klimaatbuffers kan het klimaatbufferconcept nog breder toegepast en opgeschaald worden; van pilot naar mainstream. Ook uitdagingen zoals stikstofreductie, voedselproductie en kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik kunnen dan worden opgenomen in de aanpak.

 

Publicaties