Project

Klimaatneutral AFOLU

De EU heeft de ambitie voor de klimaatdoelen verder bijgesteld naar 55% reductie in 2030 t.o.v. 1990. Hiervoor is in juli 2021 ook voorgesteld dat vanaf 2030 de emissies van broeikasgassen uit landbouwactiviteiten, exclusief de energie gerelateerde emissie, samengevoegd worden met de emissies en vastlegging in landgebruik (LULUCF) in een nieuwe Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) beleidspijler.
Deze AFOLU-beleidspijler moet in 2035 op EU-niveau klimaatneutraal zijn en na 2035 netto vastlegging realiseren. De voorgestelde opdracht aan de lidstaten is om in een update van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) duidelijk te maken hoe zij gaan bijdragen aan het bereiken van deze nieuwe doelstelling voor 2035.
Dit leidt tot twee hoofdvragen: 1) Welke maatregelen zijn er om emissie en vastlegging te beïnvloeden, wat kosten ze, wat leveren ze op en wanneer? 2) Welke verdelingsmechanismen zijn er om de aanvullende AFOLU klimaatopgave tussen lidstaten te verdelen en wat zijn de directe en indirecte effecten van de verschillende mogelijkheden?

Het doel van deze studie is om de mogelijkheden en consequenties in beeld te brengen van de mogelijke bijdragen van Nederland aan een klimaatneutrale AFOLU sector op Europees niveau. Deze analyses dienen als input voor de INEK en ter ondersteuning van onderhandelingen over de Nederlandse opgave in AFOLU vanaf 2030. Dit project omvat vier onderdelen: 1) het opstellen van een conceptueel kader voor AFOLU, 2) bepalen van het reductiepotentieel voor AFOLU in Nederland, 3) scenario’s voor verdeling van de klimaatopgave voor AFOLU in Europa, en 4) een synthese en up-to-date (model) infrastructuur.

Publicaties