Project

Klimaatrobuuste ecologie in grote wateren

Dit vierjarig projectvoorstel richt zich op de effecten van klimaatdrukfactoren op het ecologisch functioneren van de grote wateren en op handelingsperspectieven in beheer, gebruik en inrichting gericht op verzachten van de klimaateffecten.

In de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) werken LNV en IenW aan natuur in de grote wateren die robuust, veerkrachtig en klimaatbestendig is in 2050, en mogelijkheden biedt voor economisch medegebruik (Missie E3). Dit vierjarig projectvoorstel richt zich op de effecten van klimaatdrukfactoren op het ecologisch functioneren van de beschouwde watersystemen en op handelingsperspectieven in beheer, gebruik en inrichting gericht op verzachten van de klimaateffecten. Het project richt zich op alle grote wateren in de Zuidwestelijke Delta, Rivierengebied, IJsselmeergebied, Waddengebied en de interacties met de riviermondingen bij de Noordzee en regionale watersystemen. De inzichten kan het beleid gebruiken bij de besluitvorming over inrichtingsmaatregelen uit de PAGW. In 2023 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Overzicht bieden over lopend klimaateffect onderzoek voor de grote wateren, in het bijzonder voor LIFE IP Klimaatadaptatie, Kennisprogramma Zeespiegelstijging en onderzoek bij Deltares;
  •  Voorverkenning toepasbaarheid KNMI 2023 klimaatscenario’s in ecologisch onderzoek;
  • Voorverkenning van klimaatadaptatie opties voor ecologisch beheer en inrichting van de grote wateren;
  • Uitwerking methodiek om klimaateffecten op de ecologie van de grote wateren te bepalen.

Publicaties