Project

Klimaatslim groenbeheer in de stad

Voor functioneel stedelijk groen als klimaat-adaptatie maatregel is water onmisbaar. Project Eco-Systeem-Stad bepaalt hoe de balans waterbeschikbaarheid en -vraag zich in de stad ontwikkelt, hoe die balans te optimaliseren en of de baten de gemaakte kosten rechtvaardigen.

Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte, mede vanwege andere bijkomende positieve effecten op biodiversiteit, gezondheid, en leefbaarheid in de stad. Maar vergroening vergroot ook de verdamping en dus de waterbehoefte in stedelijk gebied, terwijl extreem hoge temperaturen vaak voorkomen in tegelijkertijd droge periodes. In de praktijk kan dit leiden tot verdampingsreductie tijdens droogte en dus minder effectieve natuurlijke verkoeling. De recente zomers van 2018 en 2019 hebben de urgentie van het gekoppelde probleem tussen de stedelijke waterhuishouding, droogte en hittemitigatie goed zichtbaar gemaakt.

Project doel

Het Project Eco-Systeem-Stad richt zich op de vraag hoe er een balans gecreëerd kan worden in de waterbehoefte van functioneel groen en de beschikbaarheid van water in de klimaatbestendige en natuurinclusieve stad. Hierbij houden we rekening met de geografie van de ondergrond, specifieke soorteigenschappen gerelateerd aan droogteresistentie en wegen we kosten en baten van passende en effectieve (technologische) oplossingen zorgvuldig af.

Het project start met een inventarisatie van bestaand en kansrijk opgaand groen voor Nederlandse steden, aansluitend op bestaande informatie en bekeken vanuit een ecosysteembenadering. M.b.v. atmosfeermodellen leggen we de relatie tussen verdamping en verkoeling en voeden we het Landelijk Hydrologisch Model waarmee het effect van stedelijke verdamping op het grondwaterpeil geschat kan worden. In een maatschappelijke kosten-baten analyse zullen we verschillende opties voor vergroening evalueren en vergelijken. Door bestaande kennis over klimaatbestendige uitgangsmaterialen te combineren met kennis van natuurlijke (bos)ecosystemen met uitkomsten van het hydrologisch model ontwikkelen we voorbeelden van ruimtelijke ontwerpen voor klimaatbestendige en watersensitieve stedelijke natuur in Nederland.

DSC_4217.JPG

Naast klimaatadaptieve functies vervult groene ruimte in de stad een veelvoud aan andere rollen, zoals ruimte voor leren en spelen voor kinderen. Ook om die rol goed te kunnen vervullen is voldoende water voor groen in de zomer essentieel.

Publicaties