Project

Koeien & Kansen 2.0: Rendabele melkveehouderij bij het realiseren van complexe milieu-, klimaat- en biodiversiteitsopgaven

Brongericht vermindering van emissies naar bodem, water en lucht gerelateerd aan nutriënten, oa ammoniak, nitraat, fosfaat, broeikasgassen, zware metalen en andere ongewenste stoffen: dit project zet in op 30% minder ammoniak- en broeikasgasemissies in de melkveehouderij in 2030, waterkwaliteit passend bij de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water èn een topscore voor biodiversiteit.

De melkveehouderijsector heeft te maken met grote uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van ieder melkveebedrijf, bijvoorbeeld op gebied van klimaat, milieu, grondgebondenheid, biodiversiteit en kringlooplandbouw. De melkveehouder moet met alle thema's tegelijk omgaan in zijn bedrijf, èn een goed inkomen halen. De uitdaging is om deze themas te integreren, zodat botsing ombuigt naar versterking van klimaat, milieu, biodiversiteit en inkomen.

Integraliteit

Dit project, Koeien & Kansen 2.0, gaat de uitdaging aan en werkt op 16 melkveebedrijven, samen met onderzoekers en adviseurs, aan oplossingen om
goed te presteren op alle themas tegelijk (integraliteit). Vanuit de integratie van stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit zijn de doelen: minimaal 65% eiwit van eigen land (of omgeving) in het rantsoen, de ammoniak- en methaanemissie 30% lager dan in 2018 en verbeteren van de biodiversiteit door een goede score op de prestatie-indicatoren van de biodiversiteitsmonitor. Meer eiwit van eigen land in de voeding, leidt onder andere tot minder input van soja en draagt daarom bij aan kringlooplandbouw. Samengevat: rendabele oplossingen vinden voor een minimale belasting van natuur, milieu en voor meer biodiversiteit. De integratie van deze themas zal leiden tot innovaties in de bedrijfsontwikkeling die afhankelijk is van regio en grondsoort.

Innovaties

Met de kennis van nu zijn genoemde doelen integraal niet te realiseren, en de tijd dringt. Via metingen wordt nieuwe kennis ontwikkeld. Dit leidt, in samenspraak met de veehouders zelf, tot innovaties en oplossingen voor de toekomst. Denk aan innovaties bij ruwvoerteelt (oa rietzwenkgras, bonen, bieten, kruidensoorten en vruchtopvolging), mestmanagement (toepassing van vast, dik, dun), bemesting (interactie met weer, bodem en gewasopbrengst), voedermiddelen (restproducten, laag emissie producten), voerbehandeling (opslag, conservering), water- en bodembeheer (met effect op biodiversiteit) en aanpassing van bedrijfsvoering en intensiteit. De ontwikkelde kennis stroomt via de bewezen succesvolle communicatiewerkwijze door naar melkveehouders, adviseurs, studenten en de overheid. Bij de kennisontwikkeling en -uitwisseling vervult het project een onmisbare spilfunctie en bouwsteen bij andere (klimaat)onderzoeken om de
komende tijd grote stappen te zetten op de vele milieuthemas samen.

Publicaties