Project

Koppeling LBK aan BOFEK

Het koppelen van  bodemfysische eigenschappen aan lansdschapseenheden maakt het mogelijk om een kennisbasis te creeeren waarin een eerste kwantificatie geven kan worden van de eigenschappen van landschapseenheden. Dit kan o.a. gebruikt worden op het gebied van klimaatadaptatie, bodem en water sturende vraagstukken en natuurverkenningen.

Het natuurlijke bodem- en watersysteem kan een belangrijke rol spelen om grote maatschappelijke opgaven van deze tijd (klimaat, natuur, waterbeheer, landbouw, verstedelijking) het hoofd te bieden. Door goed te kijken naar de geologie, geomorfologie, het reliëf en de bodem kunnen we begrijpen hoe het natuurlijke bodem- en watersysteem ontstaan is. 

Om het implementeren van bodem, water en landschappelijke data in de opgaven van nu en de toekomst te realiseren is het wenselijk om de koppeling en samenhang tussen de factoren, voor zover dat mogelijk is, te vatten in een geïntegreerd product. Een eerste stap hierin is gemaakt met de ontwikkeling van de landschappelijke bodemkaart (LBK). Deze kaart is ontwikkeld om voor een breed publiek de kenmerken van het natuurlijke landschap te ontsluiten voor een toekomstbestendige inrichting en beheer van Nederland. De bodemfysische eenheden kaart geeft gebieden aan met een overeenkomstige bodemopbouw en een overeenkomstig hydrologisch gedrag op basis van een achttal fysische kengetallen. Door bodemfysische kengetallen uit de BOFEK te koppelen aan landschapseenheden uit de LBK is het dus mogelijk om een eerste kwantificatie te geven van de eigenschappen van de landschapsvormen. Op deze manier kan nog beter een landschappelijke kennisbasis vanuit het bodem- en watersysteem geboden worden voor de gebiedsgerichte opgaven van nu en in de toekomst. 

Publicaties