Project

Kruidenrijk grasland, de groene motor

Als kruidenrijk grasland de basis kan worden voor een toekomstbestendige melkveehouderij, heeft dat grote voordelen voor biodiversiteit, landschap en klimaat. Dit project kijkt daarom interdisciplinair naar kruidenrijk grasland: vanuit ecologie, bodem en water, productie, melkveehouderij en keten. Door samenwerking in de Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling worden een goede kennisdoorstroming en impact verwacht.  

Dit project ontwikkelt een typologie van kruidenrijk grasland in de melkveehouderij. Het project ontwikkelt indicatoren voor de zelfmonitoring van biodiversiteit door boeren, onderzoekt de soortensamenstelling van kruidenrijke graslanden, voerhoeveelheid en kwaliteit, inpassing in de bedrijfsvoering, houding van boeren en verdienmodellen o.a. via de keten.

Publicaties