Project

Landbouw Natuurverkenning

In de landbouw- en natuurverkenning wordt de toekomst van de landbouw en natuur in Nederland tot 2050 verkend. Het gaat om een integrale studie, waar landbouw, natuur, klimaat, voedsel en water in samenhang worden beschouwd op fysieke, economische en bestuurlijke aspecten.

Het landelijk gebied in Nederland staat aan de vooravond van een transitie die gevolgen gaat hebben voor landbouw en natuur in Nederland. Mede door de stikstofcrisis groeit de maatschappelijke en politieke aandacht voor de relatie tussen natuur en landbouw. Uit de recente analyse van de verkiezingsprogrammas (PBL 2021) blijkt dat de meeste politieke partijen de zorg voor natuur, het landschap en de economische positie van de Nederlandse boeren onderschrijven. Maar tegelijkertijd bestaan er uiteenlopende opvattingen hoe de toekomst van de landbouw en natuur in Nederland er uit zou moeten zien en op welke manier men die toekomst wil bereiken. Daarnaast zullen verschillende externe factoren bepalend kunnen zijn op de toekomst van de natuur en landbouw. De landbouw- en natuurverkenning beoogt de gevolgen van de externe invloeden en consequenties van de uiteenlopende opvattingen in combinatie in beeld te brengen om zodoende de maatschappelijke en politieke discussie over de toekomst van het landelijk gebied te voeden. Daarmee beoogt de landbouw- en natuurverkenning antwoord te geven op de vraag welke beleidsontwikkelingen veerkrachtig en robuust zijn gezien de externe ontwikkelingen en perspectieven op de relatie natuur en landbouw, zodat beleidsmedewerkers richting kunnen geven aan de transitie.

Publicaties