Project

LEN-Natuurkwaliteit

Provincies en Rijk hebben de afspraken voor het gedecentraliseerde natuurbeleid vastgelegd in het Natuurpact (2013). Het PBL evalueert deze afspraken driejaarlijks. Dit project onderzoekt welke (nieuw) beleidsstrategieën provincies inzetten om het Natuurnetwerk te realiseren en wat de bijdrage is van het beleid aan de ambitie om de biodiversiteit te vergroten. 

In dit project word gekeken naar de beleidsinspanningen van de provincies om zowel de uitbreiding van het NNN als ook de kwaliteit van het NNN te verbeteren en wat de (mogelijke) effecten daarvan zijn. Hiermee levert het project een bijdrage aan de Lerende Evaluatie van het Natuurpact dat uitgevoerd wordt door het PBL in samenwerking met de WUR.

Sinds de Tweede Lerende Evaluatie zijn diverse nieuwe beleidsinitiatieven en programmas ontwikkeld die van invloed zijn op de realisatie en kwaliteitsverbetering van het NNN. In dit onderzoek word geanalyseerd wat de voortgang is van het beleid, of er nieuwe strategieën ontwikkeld zijn en welke effecten verwacht kunnen worden van de genomen herstelmaatregelen om de kwaliteit van het NNN te verbeteren. Tevens wordt gekeken naar de samenhang tussen de diverse beleidsprogrammas.

Publicaties