Project

LEN-Voorbereiden rapportage

Sinds 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ambities en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027. Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. Dit project bereid de volgende rapportage voor die voorzien is voor 2023.

De afspraken over de decentralisatie van het natuurbeleid zijn vastgelegd in het Natuurpact en doorgevoerd in de nieuwe Natuurbeschermingswet. Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ambities en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027. Het Rijk en de provincies hebben daarbij hun ambities verbreed van biodiversiteit, naar het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en de relatie tussen natuur en economie. Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren.

De derde evaluatie is voorzien in 2023. Naar verwachting zal deze evaluatie opnieuw vorm worden gegeven als een lerende evaluatie (Folkert et al, 2018) en dus een combinatie van beoordelen en participatie van betrokken beleidsmakers en andere stakeholders. Nieuw ten opzichte van de eerdere evaluaties is dat er met de intensivering en wettelijke verankering van het stikstofbeleid en de lancering van het Programma Natuur ook tegelijkertijd een beleidsimpuls in het natuurbeleid heeft plaatsgevonden met deels andere en deels dezelfde maatregelen, bestuurlijke kaders en beleidsinstrumenten. Wat gevolgen heeft voor de positionering en afbakening van de LEN.  Dit project kent twee hoofddoelen namelijk het overleg met de verzoekers LNV, IPO alsook het voorbereiden van de rapportage door overleg in het projectteam van de LEN.

Publicaties