Project

Leren van uitgevoerde projecten

Bij veel inrichtings- en beheermaatregelen aan watersystemen worden er vanuit gegaan dat de standaardmonitoring voldoende informatie geeft over de effectiviteit. Door doelgerichtere monitoring in te zetten kan echter meer kennisopbouw plaatsvinden en eventueel ook worden bijgestuurd wanneer het doelbereik achterblijft (adaptieve monitoring). Innovatieve meettechnieken kunnen hierbij helpen.

Er worden veel (her)inrichtings- en beheermaatregelen in de regionale watersystemen uitgevoerd om er de gewenste Natura 2000 en KRW kwaliteitsdoelen te bereiken en om de biodiversiteit op orde te krijgen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in de huidige maatregelen blijkt het uiteindelijke ecologische rendement wisselend, zonder dat duidelijk is waarom. Het doel van dit project is een nieuwe richtlijn voor adaptieve monitoring te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het opbouwen van kennis van het ecosysteem functioneren, waarmee het rendement van (her)inrichtings- en beheermaatregelen kan worden vergroot. Deze meetstrategie maakt gebruik van bestaande en nieuwe arbeidsextensieve en data-intensieve technieken, zoals DNA metabarcoding, sensoren en dataloggers.

Door een nauwe samenwerking met grondgebruikers/beheerders in bestaande en nieuwe uitvoeringsprojecten (demonstratiecasussen) willen we niet alleen een nieuwe richtlijn voor adaptieve monitoring ontwikkelen, maar ook draagvlak creëren en de bevindingen direct implementeren in het werkveld. Het projectvoorstel draagt bij aan alle 6 missies binnen Landbouw, Water & Voedsel omdat voor de verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld kringlooplandbouw, duurzame glastuinbouw, stedelijk gebied, landelijk gebied, grote wateren) kennis nodig is om de waterkwaliteit te verbeteren, waarbij monitoring – het ‘leren van’– een cruciale factor is voor succes.

Publicaties