Project

LULUCF

Dit WOt project levert binnen het kader van de Nederlandse Emissieregistratie de jaarlijkse rapportage van broeikasgasemissies en verwijdering van CO2 voor landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (Land Use, Land-Use Change and Forestry - LULUCF).

Als partij in de VN klimaatconventie (UNFCCC) moet Nederland jaarlijks een National Inventory Report (NIR) met bijhorende tabellen volgens het Common Reporting Format (CRF) aanleveren Daarin is LULUCF een van de sectoren waarover gerapporteerd moet worden. Door dit WOt project worden de jaarlijkse berekeningen van emissies en verwijderingen voor LULUCF voor de periode vanaf 1990 t/m twee jaar voor het rapportage jaar (t-2, in 2021 is dat 2019) geleverd. Daarnaast levert dit project de twee hoofdstukken voor LULUCF in het jaarlijkse National Inventory Report aan de UNFCCC. Dat zijn 1) een hoofdstuk met de rapportage van de totale LULUCF sector volgens de regels van de VN klimaatconventie en 2) een hoofdstuk met toepassing van de boekhoudregels volgens de afspraken zoals die onder het Kyoto protocol zijn gemaakt. De gebruikte methodes worden gedetailleerd beschreven en onderbouwd in een methodologisch achtergrondrapport (WOt technical report).

Publicaties