Project

LWV21187 Ontwikkeling van een duurzame aanpak wormbeheersing bij legpluimvee

Het uiteindelijke doel van dit project is om een geïntegreerde aanpak van wormen op het legpluimveebedrijf te ontwikkelen, met minimale inzet van chemisch-synthetische antiwormmiddelen en optimale gezondheid vanmens en dier. De tussendoelen die hierbij passen zijn:
> In kaart brengen van de wormdynamiek op het bedrijf via monitoren van wormeitjes in de mest. Omdat verschillende typen wormen een andere impact hebben op kippen en daarom een andere aanpak nodig hebben, zal onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten wormen.
> Het ontwikkelen van één standaard protocol voor het monitoren van wormeitjes in de mest, zodat de resultaten van verschillende bedrijven vergeleken kunnen worden. 
> In kaart brengen van de gezondheid en productie van de hennen enerzijds en de mate van wormbesmettingen anderzijds, zodat mogelijke relaties zichtbaar worden. Speciale aandacht daarbij is gericht op het identificeren van ‘early warning’ kenmerken, die een betrouwbare indicatie kunnen geven van een beginnend probleem.
> Het in kaart brengen van de effecten van de diverse managementfactoren op de mate van wormbesmettingen.
> Het in kaart brengen van de effecten van enkele kansrijke natuurlijke middelen op de mate van wormbesmettingen. 
Uiteindelijk zal dit project leiden tot een gerichter management.

In het kader van duurzame veehouderij en circulaire landbouw is het van belang dat er terughoudend gebruik wordt gemaakt van chemisch synthetische middelen die terecht kunnen komen in het milieu en in voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Chemische antiwormmiddelen worden op het merendeel van de legpluimveebedrijven met standaard intervallen ingezet zonder oog voor de daadwerkelijke ernst van de besmetting. Dit betekent dat er mogelijk een onnodig hoog gebruik is aan chemische anti-parasitaire middelen en daardoor een verhoogd risico op residuen in eieren en het milieu. Ook is er geen zicht op mogelijkheden van alternatieve middelen en/of methoden van wormbeheersing, ter vervanging of vermindering van het gebruik van chemisch synthetische middelen.

Doel van dit project is om kennis te vergaren waarmee een geïntegreerde aanpak van wormen op het legpluimveebedrijf mogelijk is, met minimale inzet van chemisch-synthetische antiwormmiddelen. Dit wordt bereikt door:

Uiteindelijk zal dit project leiden tot een gerichter management met de focus op preventie, verbeteren van de natuurlijke weerstand van de dieren en een minimum aan gebruik van chemische anti-parasitaire middelen. Met als gevolg minimale transmissie via de mest naar het milieu en via de eieren naar de consument.

In samenwerking met gespecialiseerde pluimveedierenartspraktijken en scharrel-, vrije uitloop en biologische pluimveehouders worden in dit project wormbesmettingen gemonitord en de (preventieve) managementmaatregelen, de gezondheid en de prestaties van de deelnemende koppels in kaart gebracht. Zo wordt inzichtelijk hoe wormbesmettingen zich op verschillende bedrijven ontwikkelen en hoe hier via management op maat op ingegrepen kan worden. In het project zal tevens een aantal alternatieve middelen en/of methoden van wormbeheersing worden onderzocht, met de focus op hun effectiviteit om de infectiedruk te verlagen (preventief dan wel curatief).

Publicaties