Project

Maatregelen voor basiskwaliteit natuur

Veel algemene soorten in Nederland nemen af, zowel in natuurgebieden als in het agrarisch en stedelijk gebied. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, die om actie vraagt. Het concept Basiskwaliteit Natuur (hierna: BKN) biedt handvatten voor natuurherstel gericht op algemene soorten. Bij basiskwaliteit ván natuur wordt getoetst aan het aantal algemeen voorkomende soorten in een bepaald landschapstype.

Basiskwaliteit vóór natuur richt zich op de verbetering van ecologische condities en wordt door Naturalis Biodiversity Center (hierna: Naturalis) gedefinieerd als een (minimaal) niveau van condities die nodig zijn zodat algemene soorten algemeen kunnen blijven1. Bij deze condities gaat het om: Milieu en andere abiotische aspecten van het landschap; De inrichting van het landschap; Beheer en gebruiksaspecten van het landschap.

De drie genoemde condities vullen elkaar trapsgewijs aan. Het milieu en andere abiotische aspecten vormen de basis, waar bovenop de inrichting van het landschap zorg draagt voor de betreffende kwaliteit. Het gebruik en het beheer van het landschap beïnvloedt vervolgens het behoud en/of de ontwikkeling hiervan. Om de gewenste kwaliteit van natuur te behalen zullen de condities voor natuur moeten verbeteren. De maatregelen die men in de uitvoering zal nemen zullen dus gericht zijn op kwaliteitsverbetering van de condities. De crux is dat vooralsnog geen uitvoeringskader bestaat waarmee gebiedspartijen de vertaling kunnen maken naar concrete maatregelen.

LNV is voornemens om BKN-experimenten te starten in het landelijk gebied en wil hiervoor zo concreet mogelijk maatregelen meegeven aan gebiedspartijen. Dit onderzoek creëert een uitvoeringskader waarmee deze gebiedspartijen zelf maatregelen kunnen kiezen die goed bij hen passen en kunnen opnemen in plannen om de natuurkwaliteit te verbeteren. Het onderzoek resulteert in een lijst met ecologisch verantwoorde ‘altijd-goed-maatregelen’ voor de landschapstypen veenweide en zandgrond, beide binnen het agrarisch cultuurlandschap.


1Op weg naar basiskwaliteit natuur (Biesmeijer e.a., 2021)

Publicaties