Project

Maximising the synergy of European research Governance and Innovation for Climate Action (MAGICA)

MAGICA heeft tot doel de infrastructuur van investeringen in klimaatonderzoek en innovatie ten behoeve van klimaatadaptatie en -mitigatie in de Europese onderzoeksveld (ERA) te optimaliseren. Er wordt voortgebouwd op de successen van het 10-jarig programma: Joint Programme Initiative on Climate (JPI Climate).

Het project richt zich op het uitbreiden en verbeteren van de samenwerking van lopende en toekomstige wetenschappelijke onderzoeksinitiatieven in de EU en efficiënter gebruik maken van middelen. MAGICA’s strategie is gebaseerd op iteratieve interacties tussen de strategische, wetenschappelijke en maatschappelijke componenten van onderzoek en innovatie, met de nadruk op de inventarisatie van de kennislacunes. Deze interacties zullen bijdragen aan een gezamenlijke strategische onderzoeks- en innovatieagenda (Joint Strategic Research and Innovation Agenda on climate change) voor de ERA 2025-2034. Daarnaast zal een forum met de Europese ministeries van Onderzoek en van Klimaat en andere maatschappelijke actoren worden gerealiseerd om onderzoek naar klimaatverandering te bevorderen. MAGICA zal de ontwikkeling, verstrekking en uitwisseling van kennis uit onderzoek en innovatie versnellen om beleidsvorming en klimaatmaatregelen te ondersteunen.

Publicaties