Project

Meetcampagne emissiefactoren referentiestallen, onderdeel voorbereiding

Het ministerie van LNV heeft op 25 mei 2020 nieuwe stalinnovatie-regelingen uitgebracht voor de rundveehouderij (melkvee en vleeskalveren), varkenshouderij en melkgeitenhouderij. De regelingen zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe duurzame huisvestingsystemen. Het gaat hierbij om reductie van de uitstoot van methaan, ammoniak, geur en fijnstof, met aandacht voor dierenwelzijn en luchtkwaliteit in de stal door zoveel mogelijk met reducerende bronmaatregelen te werken.

Bedrijfsleven kan subsidie-aanvragen indienen voor de ontwikkeling van nieuwe huisvestingsconcepten die voldoen aan de gestelde duurzaamheids-criteria. De regelingen bestaan uit drie fasen: 1) onderzoeks- en ontwikkelfase om het concept te optimaliseren, 2) emissiemetingenfase in proefstallen voor vaststellen emissiefactoren van het geoptimaliseerde concept, 3) investeringssubsidie proefstallen, afhankelijk van het bereikte reductieniveau t.o.v. de referentie-huisvesting.

Uitwerking regelingen

Belangrijk uitgangspunt in de regeling is het emissie-referentieniveau voor de te reduceren emissiecomponenten, waarvoor de emissiefactor van de conventionele staluitvoering wordt gebruikt. Tijdens de uitwerking van de regeling is gebleken dat er uit ander onderzoek aanwijzingen zijn dat vastgestelde referentieniveaus voor een aantal diercategorieën niet meer bij de tijd zijn, en dat voor met name methaan in een aantal categorieën nog onvoldoende stallen zijn doorgemeten om referentieniveaus conform huidig meetprotocol voor emissiefactoren te kunnen vaststellen. Om de regelingen goed te kunnen uitvoeren is daarom een meetcampagne nodig om voor deze categorieën betrouwbare referentieniveaus vast te stellen. LNV stelt als eis voor de vaststelling van emissiefactoren in de meetcampagne en emissiemetingen in fase 2 van de stalinnovatie-regeling dat deze wordt uitgevoerd door, of onder de verantwoordelijkheid van, een gespecialiseerde kennis- en onderzoeksinstelling. Wageningen Livestock Research is aangemerkt als een gespecialiseerde kennis- en onderzoeksinstelling. Dit plan voorziet in de uitvoering van een meetcampagne voor geprioriteerde stalsystemen ten behoeve van referentiebepalingen van de CH4-emissie en overige voor de stalinnovatie-regeling relevante emissies.

Publicaties