Project

Mestscheiding in melkveestallen

De aanpak van emissies uit stal en opslag, heeft als doel om innovatieve technieken en maatregelen in stal, mest en verwerking voor emissiereductie te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren, zodat de reductieopgaven in 2030 zijn gehaald. Het LNV onderzoeksprogramma Stal en Opslag bestaat uit Meten en monitoring (E) onderzoek (F), pilots en demos (G) en communicatie (H). Uit onderzoek moet blijken welke reductietechnieken werken en hoeveel emissiereductie dit oplevert.

Naast onderzoek gericht op nieuwe stallen wordt ook gekeken naar kosteneffectieve aanpassingen aan bestaande stallen. De effecten van de reductieopties zullen in de praktijk worden getoetst en gedemonstreerd op pilotbedrijven en demobedrijven. Om te komen tot implementatie van reductiemaatregelen wordt kennis over nieuwe en bestaande maatregelen verspreid onder de doelgroep van veehouders en erfbetreders. De aanpak levert handelingsperspectief voor veehouders om emissies te reduceren en zetten aan tot toepassing. Dit onderzoek (F) zal uitwijzen of een doorlaatbare kunststofvloer onder praktijkomstandigheden een goede mestscheiding tot gevolg heeft met reductie van de emissies van NH3 en CH4.

PPS Mestscheiding

Dit projectvoorstel sluit nauw aan op de PPS Mestscheiding in melkveestallen die in 2019 is gestart. Eind 2019 zijn systemen van primaire mestscheiding geïdentificeerd en beschreven. De drie meest perspectiefvolle zijn geselecteerd voor toepassing in bestaande melkveestallen. Twee systemen worden vanaf 2020 onderzocht in het kader van deze PPS en één systeem in dit projectvoorstel in het kader van de klimaatenvelop.

Publicaties