Project

Meta analyse en methodiek effectiviteit maatregelen

Dit project richt zich op het ondersteunen van de huidige kennisbehoefte vanuit het natuurbeleid en -beheer (bv. het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, Programma Natuur en de EU verordening inzake Natuurherstel)  om meer grip te willen krijgen op de effectiviteit van maatregelen voor natuurdoelen. Dit project zal aan de hand van een literatuurstudie en gesprekken met betrokkenen verkennen welke mogelijkheden (methoden) voor monitoring en onderzoek naar de effectiviteit van natuurmaatregelen er zijn en welke het best bij de Nederlandse situatie passen. De centrale vraag is: Als we meer willen weten over de effecten van natuurmaatregelen, doen we dan nu wel de goede dingen?

Er worden veel maatregelen genomen in natuurgebieden en daarbuiten, om de toestand van beschermde soorten of habitattypen te verbeteren of herstellen. Deze maatregelen hebben tot doel om een knelpunt of drukfactor weg te nemen of het effect hiervan te verminderen (mitigeren). De keuze welk pakket aan maatregelen wordt uitgevoerd komt voort uit een combinatie van bewezen kennis over de positieve effecten van de maatregel op de doelsoort of beheer/habitattype, en de inschatting dat deze past bij de lokale omstandigheden. Maatregelen worden vanuit verschillende beleidskaders geprogrammeerd waarbij de monitoring van de effecten van maatregelen erg variabel is. Er wordt momenteel meer en meer gevraagd om op gebiedsniveau en op landelijke schaal hierover eenduidige uitspraken te doen.

Daarom kan een gestructureerde stategie van monitoring en verslaglegging een grote bijdrage leveren. Dit project verkent de bestaande kennis over monitoring en onderzoeksmethodes om de effectiviteit van maatregelen te analyseren. Dit gebeurt in de vorm van een systematische review waarbij op basis van literatuuronderzoek internationale kennis uit experimenten en overige studies wordt samengevat met betrekking tot de voor- en nadelen van verschillende methodes. Vervolgens wordt gekeken welke methodes het best zijn toe te passen in Nederland. De derde stap is om voor de maatregelen, die in Nederland vaak uitgevoerd worden, inzicht te krijgen in de potentiële effectiviteit door ze in context te plaatsen van de verzamelde internationale kennis.
Een vervolg aan dit project zal dan de methode voor effectiviteit die het best bij de Nederlandse situatie toe passen in een klein aantal casus-gebieden. De resultaten van dit project zullen bijdragen aan een eenduidige monitoring van de effecten van maatregelen, wat het mogelijk maakt om gebieden te vergelijken en uitspraken te kunnen doen op landelijk niveau.

Publicaties