Project

Methaanreductie uit externe opslagen

In de varkenshouderij en rundveehouderij wordt drijfmest geproduceerd die gedurende langere tijd wordt opgeslagen. Dit gebeurt deels in mestkelders onder de stallen en deels in externe mestopslagen. De emissie van ammoniak uit de externe mestopslagen wordt grotendeels voorkomen doordat deze verplicht zijn afgedekt. De methaan die door vergisting ontstaat in deze mestopslagen, laat zich niet tegenhouden door een afdekking en ontwijkt echter wel naar de buitenlucht, aangezien methaan in tegenstelling tot ammoniak slecht wateroplosbaar is. Om methaanemissie uit opslagen te reduceren zijn dus aanvullende maatregelen noodzakelijk.

De ammoniakemissie uit externe opslagen wordt grotendeels voorkomen door afdekking. Methaan wordt echter niet tegengehouden door een afdekking. Voor methaanemissie worden in externe opslagen aanvullende maatregelen vereist. Zeker als reductiemaatregelen in de stal ertoe leiden dat meer mest extern wordt opgeslagen. Dit onderzoek richt zich op maatregelen die je in mestsilo's kunt treffen om de methaanemissies te verlagen.

Publicaties