Project

Methode-ontwikkeling en surveys procescontaminanten en minerale olien

Procescontaminanten ontstaan bij verhitting of zijn het gevolg van het verpakken van voeding. Om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s van procescontaminanten in onze voeding is het belangrijk om onderzoek te doen. Up-to-date meetmethoden en gegevens over gehalten in de voeding zijn daarbij van cruciaal belang.

De procescontaminanten kunnen worden gevormd tijdens de raffinage van (plantaardige) oliën, bij reactieprocessen tijdens voedselbereiding of bij migratie van contaminanten naar voedsel vanuit verpakkingsmaterialen zoal bijvoorbeeld bepaalde drukinkten. Een van de bekendste voorbeelden is de vorming van acrylamide door de Maillard reactie tijdens het bakken en frituren. Maar andere procescontaminanten van interesse voor dit project zijn glycidol, 2- en 3-MCPD (monochloropropaandiol), furanen, polycyclische koolwaterstoffen (PAKs) en MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons) en MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons).

De doelstelling van het project is om methoden te ontwikkelen en onderzoek te doen waarmee op zo effectief en efficiënt mogelijke wijze inzicht wordt verkregen in de aanwezigheid en de vorming van procescontaminanten in een diversiteit van matrices ten behoeve van voedselveiligheid, handhaving en risicobeoordeling.

De specifieke doelstellingen van het onderzoek zijn:

  • Ontwikkelen en efficiëntieverbetering van methoden voor procescontaminanten en minerale oliën op basis van bestaande of nieuwe technologieën.
  • Verkennende surveys naar voorkomen procescontaminanten en minerale oliën.
  • Accreditatiebehoud van methoden op het NRL-domein voor zover dit binnen andere projecten onvoldoende is ingevuld.

Het betreft een doorlopend project. Jaarlijks wordt een programma met onderwerpen opgesteld waaraan gewerkt zal worden.

Het onderzoek moet er voor zorgen dat Nederland in staat is om diverse procescontaminanten en minerale oliën (gereguleerd en niet-gereguleerd) kan bepalen in voedingsmiddelen. De resultaten worden vastgelegd in rapporten, wetenschappelijke publicaties en uitgedragen op internationale congressen en bijeenkomsten, en binnen het EURL-NRL netwerk. Verkregen data uit de verkennende surveys worden gerapporteerd aan de NVWA en opgenomen in KAP. Wanneer vanuit EFSA behoefte is aan data over het voorkomen van procescontaminanten, worden deze via KAP verstrekt.

Publicaties