Project

Methode-ontwikkeling, expertise-onderhoud en surveys milieu contaminanten en gewasbeschermings-middelen t.b.v. WOT

WFSR voert analyses uit van monsters op aanwezigheid van een grote diversiteit aan (milieu)contaminanten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de voedselketen. Het is van belang de methodes up-to-date te houden en methodes te ontwikkelen voor nieuwe (“emerging”) contaminanten.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is om methoden te ontwikkelen en onderzoek te doen waarmee op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze inzicht wordt verkregen in de aanwezigheid van milieucontaminanten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in een diversiteit van matrices ten behoeve van voedselveiligheid, handhaving en risicobeoordeling.

Dit project richt zich op chemische instrumentele methoden, inclusief de dataverwerking, rekening houdend met belangrijke innovaties op dit gebied. De specifieke doelstellingen van het onderzoek zijn:

  • Conventionele methodeontwikkeling: ontwikkeling van methoden voor residuen en contaminanten in matrices waarvoor nog geen methode beschikbaar is, op basis van bestaande technologie
  • Toepasbaar maken en implementatie van nieuwe technologieën waarmee sneller, efficiënter en/of effectiever handhaving en monitoring kan worden uitgevoerd
  • Verkennende surveys naar “emerging” contaminanten en expertisebehoud op NRL-domeinen voor zover deze binnen andere projecten onvoldoende is ingevuld

Werkwijze

Ontwikkelingen in de analytische chemie worden gevolgd en zo nodig geïmplementeerd. Zo is er een verschuiving naar de toepassing van hoge resolutie massaspectrometrie (HRMS) als detectietechniek voor zowel vloeistof- als gaschromatografie. Deze techniek wordt nu voldoende “volwassen” beschouwd voor toepassing voor regulier monsteronderzoek in het kader van monitoring en handhaving.

De techniek is generiek en is de huidige standaard (gerichte metingen op basis LC-MS/MS en GC-MS/MS) geleidelijk aan het vervangen. Groot voordeel is dat de metingen eenvoudiger zijn en dat in één analyse naar veel meer stoffen kan worden gekeken. Dit is relevant omdat in veel producten zich meerdere type residuen/contaminanten voor kunnen komen.

Tweede voordeel is dat ook achteraf, dus (lang) na de meting zelf, alsnog in de meetdata naar stoffen kan worden gekeken die in ten tijde van monstername/analyse (nog) niet van belang of voorzien waren. Verder zijn er binnen dit project methode-ontwikkeling en surveys voorzien voor een aantal specifieke residu/contaminant – productcombinaties.

Projectresultaat

De resultaten van het onderzoek zijn nieuwe of verbeterde analysemethoden en data omtrent voorkomen van (emerging) contaminanten en gewasbeschermingsmiddelen. De methodes worden ingezet binnen andere projecten en incidenteel voor surveys binnen dit project. Resultaten van surveys worden gerapporteerd aan NVWA en eventueel opgenomen in KAP.

Publicaties