Project

Methode-ontwikkeling, expertise-onderhoud en surveys mycotoxinen t.b.v. WOT

In toenemende mate lijken mycotoxinen en plantentoxinen een risico te vormen voor de volksgezondheid. Dit komt doordat deze natuurlijke toxinen als contaminant kunnen voorkomen in granen, graan gebaseerde producten, thee en in op kruiden gebaseerde voedingssupplementen. De algemene doelstelling van het project is om analytische methodes te ontwikkelen en daarmee gegevens te verkrijgen over het voorkomen en de betekenis van mycotoxinen en plantentoxinen in levensmiddelen.

Doelstelling

De EU-regelgeving op het terrein van mycotoxinen en plantentoxinen zal in de komende jaren verder worden uitgebreid en aangescherpt. Er wordt op termijn Europese wetgeving geïmplementeerd voor ergot-, pyrrolizidine- en tropaanalkaloïden in levensmiddelen. Voor mycotoxinen speelt daarbij mee dat in toenemende mate gemodificeerde vormen (metabolieten) worden ontdekt die qua effecten mogelijk vergelijkbaar zijn met de uitgangstoxinen. Het onderzoek dat in dit project wordt uitgevoerd, heeft nationale én internationale componenten, waardoor de resultaten een breed afzetgebied kennen. Het onderzoek is ook van belang voor het onderhouden van expertise op het gebied van myco- en plantentoxinen, wat aansluit bij de activiteiten van het EURL/NRL-netwerk. Voor alle toxinen geldt, dat het is belangrijk dat methoden gevoelig genoeg zijn om betrouwbaar relevante gehaltes van de stoffen te kunnen bepalen in levensmiddelen.

Werkwijze

Er worden methoden ontwikkeld voor de bepaling van diverse klassen van mycotoxinen en plantentoxinen. De voorkeur gaat uit naar multimethoden waarmee verschillende stofgroepen op voldoende gevoelig niveau bepaald kunnen worden. Als onderdeel van dit project worden ook verkennende surveys uitgevoerd om zo een beeld te krijgen van nieuwe risico’s en de mogelijke blootstelling van consumenten aan deze toxinen.

Resultaten

De resultaten bestaan uit analysemethoden en uit verkennende surveys in levensmiddelen en supplementen. Het onderzoek draagt bij aan het in kaart brengen van de mogelijke risico’s van mycotoxinen en plantentoxinen voor de consument. Dit geldt voor verontreinigingen van bekende levensmiddelen, maar door veranderende voedingspatronen ook voor nieuwe voedingsmiddelen zoals lupine en voor voedingssupplementen gebaseerd op kruiden. Resultaten worden gerapporteerd aan LNV en de NVWA. Uitkomsten van de verkennende surveys worden opgenomen in de KAP database, van waaruit ze worden doorgestuurd naar EFSA. Daarnaast worden de uitkomsten van dit project gepresenteerd tijdens congressen en bijeenkomsten en gepubliceerd in internationale vaktijdschriften.

Publicaties