Project

Methodiek ontwikkelen voor evaluatie burgerinitiatieven natuur

Het natuurbeleid verbreedt onder invloed van enerzijds de energieke samenleving en anderzijds een verschuivende focus in het landelijk en provinciale beleid. Zelf-governance en burgerinitiatieven krijgen hierbij veel aandacht. Dit project probeert een beeld te krijgen van de betekenis van burgerinitiatieven voor het natuur- en landschapsbeleid.

Betekenis heeft niet alleen te maken met de directe effecten, maar ook met de mogelijke beïnvloeding van het meer geïnstitutionaliseerde natuurbeheer. Over deze "externe betekenis" is nog veel minder bekend. Welke invloed hebben burgerinitiatieven op het bredere veld van natuur- en landschapsbeheer? Wat wordt geleerd van de ervaringen, positief of negatief, binnen dergelijke initiatieven, welke resultaten worden geboekt en hoe verspreiden ervaringen zich naar andere vormen van natuur- en landschapsbeheerbeheer?

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wat betekent zelf-governance voor beleid en beheer van natuur en landschap?

Deze centrale vraag kan onderverdeeld worden in twee subvragen.

1. Welke voorbeelden van groene zelf-governance bestaan er, hoe functioneren ze en welke effecten zijn zichtbaar?

Deze vraag start met een zo compleet mogelijke inventarisatie van voorbeelden van groene zelf-governance. Hierbij wordt via sneeuwbalmethode de voorbeelden in kaart gebracht. Deze voorbeelden worden met behulp van een quick scan methode beschreven op doelen en middelen. Voor een selectie van de cases worden daarnaast ook de effecten beschreven. Verwacht wordt dat de inventarisatie 300- 500 initiatieven zal omvatten

2. Welke invloed van groene zelf-governance is zichtbaar op het bredere veld van natuur- en landschapsbeheer (externe betekenis)?

Hierbij gaan we op zoek naar de wisselwerking tussen groene zelf-governance en andere praktijken van natuur- en landschapsbeheer? De nadruk ligt op de mogelijke olievlekwerking en vernieuwing die ontstaat vanuit praktijken van groene zelf-governance. Door middel van drie brede case-studies (bestaande uit verschillende onderling gerelateerde cases), mogelijke aangevuld met kleine casestudies wordt de externe betekenis en knelpunten beschreven.

Publicaties

Buijs, A.E., R.I. van Dam, T.J.M. Matthijssen & B.H.M. Elands (2015). Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland, WOt-paper 44

Mattijssen, T.J.M., A.E. Buijs, B.H.M. Elands & R.I. van Dam (2015). De betekenis van groene burgerinitiatieven; analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland, WOt-rapport 127