Project

MetroFood-PP: MetroFood Research Infrastructure, Prepatory Phase

De doelstelling van een betere beheersing van voedselveiligheidsgevaren vereist metingen in alle fasen van de voedselketen: van monitoring van pesticidengebruik en residuen in de primaire productie tot het meten van de effecten van processtappen in de keten tot het meten van de uiteindelijke consumptie en van de kwaliteit van het geconsumeerde product. De kwaliteit van metingen is dus van centraal belang voor een effectieve ketenaanpak.

Doelstelling van MetroFood-PP is het opzetten van een MetroFood Research Infrastructuur ( MetroFood-RI voor metrologie van de kwaliteit en veiligheid van voedsel en voeding, als juridische entiteit en als een service-gerichte organisatie met gedefinieerde lange-termijn activiteiten. MetroFood-RI is onderdeel van de ESFRI Roadmap 2018, waarin door het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) een strategische planning voor heel Europa is gemaakt. De RI zal bestaan uit een netwerk van laboratoria (physical RI) en een elektronisch netwerk (e-RI) waarin diensten kunnen worden aangeboden en afgenomen.

Het bedrijfsleven behoort nadrukkelijk tot de klantgroepen waarmee en waarvoor diensten ontwikkeld zullen worden. in het project zal het MCRA model dat nu al gebruikt wordt voor voedselveiligheidsvraagstukken door o.a. RIVM, EFSA en het Nederlandse bedrijfsleven (groenten en fruit sector) ondergebracht worden in de nieuwe MetroFood infrastructuur. Het bedrijfsleven zal zo kunnen profiteren van de integratie van relevante data voor de voedselveiligheidsbeheersing op Europese schaal. Er wordt bijvoorbeeld gestreefd naar toegankelijkheid van consumptiegegevens en monitoringgegevens van andere markten dan alleen de Nederlandse. Ook de organisatie van product-limieten (MRLs), veiligheids referentieniveaus (ADIs , ARfDs ) en retail-eisen kan Europees worden opgezet. Hiermee zal de toegankelijkheid van gegevens groter worden hetgeen bijdraagt aan inzicht en verbetering van voedselveiligheid in de gehele internationale keten.

Het specifieke toepassingsgebied waaraan WUR zal bijdragen is het opzetten van een elektronische infrastructuur voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en mengsels in alle stappen van de keten.

Publicaties