Project

Microalgen ter verbetering gezondheid jonge dieren

De veehouderij heeft als opgave om duurzaam en veilig voedsel te produceren. Het structureel toedienen van medicatie past niet bij verduurzaming. In de veehouderij wordt veel medicatie toegepast vanwege verstoringen van de darmgezondheid, met name bij gevoelige diercategorieën zoals biggen en vleeskuikens. Voor de productie van duurzamere dierlijke eindproducten zijn nieuwe diervoedingsstrategieën nodig die de weerbaarheid (immuniteit) van landbouwhuisdieren tegen verstoringen van de (darm-)gezondheid vergroten, resulterend in een beperking van antibioticagebruik, zodat de kans op antibioticaresistentie bij mens en dier minimaliseert.

Verwacht wordt dat het gericht toepassen van microalgen in diervoeding bijdraagt aan de productie van gewaardeerd, gezond en veilig voedsel. Resultaten van in vitro onderzoek van WUR tonen aan dat microalgen de potentie hebben om de immuniteit van landbouwhuisdieren te verbeteren. Deze bevindingen zijn onlangs bevestigd in een in vivo onderzoek, waarin aangetoond is dat het verstrekken van microalgen (Chlorella vulgaris) via het voer leidde tot lagere cytokinenwaarden in het bloed. Deze lagere waarden wijzen op minder allergische verschijnselen en ontstekingsreacties bij vleeskuikens. De lagere cytokinenwaarden gingen bovendien gepaard met een betere benutting van nutriënten vanuit het voer, leidend tot een hogere groei en betere oederconversie. Opmerkelijk was dat deze verbeteringen optraden bij vleeskuikens die al onder optimale omstandigheden werden gehouden.

Microalgen

In deze PPS willen we graag doorborduren op de positieve resultaten die tot nu toe met microalgen behaald zijn. We willen graag meer inzicht verwerven in het achterliggende werkingsmechanisme van de algen op de fysiologie van dieren
en hoe ze optimaal ingezet kunnen worden in de diervoeding. Daarvoor richten we ons in deze PPS op de volgende onderzoeksdoelen:

  1. Het ontrafelen van het werkingsmechanisme waardoor microalgen de fysiologie en immuniteit van vleeskuikens en gespeende biggen positief beïnvloeden, leidend tot een verbetering van de gezondheid en preventie van sterfte.
  2. Het vaststellen van het effect van gezondheidsstatus van vleeskuikens en gespeende biggen op de effectiviteit van microalgen ten aanzien van verbetering van de gezondheid en preventie van sterfte.
  3. Het vaststellen van de gewenste dosering algen in afhankelijkheid van de gezondheidsstatus voor het bereiken van optimale gezondheidseffecten bij vleeskuikens en gespeende biggen.
  4. Het valideren van de uit onderzoeksdoelen 1-3 verworven kennis onder praktijkomstandigheden.

Doel

Het uiteindelijke doel van deze PPS is om door toepassing van innovatieve technieken, zoals het bepalen van cytokines in bloed, het inzicht in de werking van microalgen te vergroten, zodat microalgen effectief ingezet kunnen worden om de
gezondheid van met name jonge landbouwhuisdieren te verbeteren en sterfte te voorkomen en daarmee bij te dragen aan de productie van duurzaam en veilig voedsel.

Publicaties