Project

Microscopische expertise

Dit project voorziet in het in stand houden van de WFSR-expertise en infrastructuur op het gebied van visueel onderzoek (microscopie) voor huidige en toekomstige vraagstellingen in het kader van (EU) wetgeving op het gebied van voedselveiligheid in brede zin. Er is met name aandacht voor toepassingen op het brede en belangrijke terrein van identiteit en authenticiteit van voedingsmiddelen. Naast expertise-ontwikkeling van de betrokken medewerkers wordt kennis zoveel mogelijk gestructureerd vastgelegd in kennissystemen om beschikbaarheid en aantoonbaarheid zoveel mogelijk te borgen.

Aanpak

Het onderzoek wordt opgedeeld in verschillende onderzoekstappen:

  1. Met de contactpersoon wordt jaarlijks een aantal onderwerpen uitgezocht die relevant zijn of relevant kunnen worden in de nabije toekomst, en waarbij visuele technieken handvatten kunnen bieden voor monitoring. Prioritering wordt bepaald door veranderende wetgeving, de opkomst van “emerging risks” of vermeende fraude in bepaalde producten of de noodzaak van het op orde houden van de bestaande expertise. Dit laatste geldt voor de medewerkers, maar ook voor de kennissystemen.
  2. Afhankelijk van het onderwerp worden bestaande praktijkmonsters, referentiemonsters uit onze eigen collectie of commercieel verkregen monsters onderzocht. Dit gaat vaak samen met een analyse van wetteksten, het verkrijgen van productspecifieke informatie en het ontwikkelen of aanpassen van bestaande analysemethoden. De verkregen informatie wordt ook opgeslagen in de bestaande kennissystemen of er wordt een nieuw kennissysteem opgezet.
  3. Deze aanpak stelt ons in staat om aan een scala van onderwerpen te werken en in de diepte te gaan. Zo wordt het makkelijker om bij daadwerkelijke monsteranalyse de juiste tools te kunnen toepassen en met meer ervaren “ogen” naar een bepaald type monster te kijken. Soms staat het onderzoek ook op zichzelf en kunnen de resultaten leiden tot een kort rapport of een publicatie.

Resultaten

Behoud en ontwikkeling van kennis ten behoeve van de uitvoering van visuele methoden voor het toepassingsgebied voedselveiligheid met nadrukkelijke aandacht voor authenticiteitsvraagstukken. De opgebouwde kennis is een waardevolle aanvulling op de ervaring van de medewerkers en wordt daarnaast ook, indien mogelijk, geformaliseerd en vastgelegd (kennissystemen).

Noot: Dit project was tot en met 2020 nummer geregistreerd onder WOT-02-005-004.

Publicaties