Project

Monitoring dioxines, dioxineachtige PCB's, indicator PCB's en vlamvertragers in primaire agrarische producten

Er is behoefte aan informatie over actuele gehaltes aan dioxines, PCB’s en gebromeerde vlamvertragers in Nederlandse primaire agrarische producten.

Doelstelling

Doel van dit project is monitoring om informatie te verkrijgen met betrekking tot de gemiddelde Nederlandse achtergrondbesmetting aan dioxines en PCB’s, alsmede een aantal nieuwere contaminantgroepen zoals gebromeerde vlamvertragers, perfluorverbindingen en chloorparaffines. Het monitoringsprogramma wordt jaarlijks uitgevoerd waarbij circa 350 monsters worden geanalyseerd op dioxines en PCB’s en een kleiner aantal op andere contaminanten. De te onderzoeken monsters worden grotendeels verkregen via het Nationaal Plan Residuen.

Door middel van dit project wordt ook voorzien in de doelstelling om de expertise van WFSR op dit terrein te onderhouden, hetgeen tevens van belang is voor de NRL-status, die gebaseerd is op beschikbaarheid van geaccrediteerde methodes en ervaring met praktijkmonsters.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  1. Reguliere monitoring: monsters zijn afkomstig uit het Nationaal Plan Residuen maar zijn in verhouding tot de productie genomen en niet risk-based ten aanzien van dioxines en PCB's. Monitoring van dioxinen en dioxine-achtige PCB’s gebeurt op Nederlandse agrarische producten zoals eieren en zuivel (boerderijmelk) en monsters uit de categorie rund-, varkens-, schapen- en pluimvee. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel screenings- als bevestigingmsethodes. Er wordt ook ingegaan op specifieke aanbevelingen van de EU zoals het monitoren van dioxines en PCB’s in eieren van vrije uitloop en in schapenlevers.
  2. Signalering: op basis van dit monitoringsprogramma kan na overleg met EZ/VWS/NVWA een aanvullend meetprogramma worden gestart, b.v. indien er een te hoge waarde wordt geconstateerd. In deze signaleringsfunctie, dat wil zeggen, daar waar overschrijdingen van (voorgestelde) normen of actiegrenzen worden gesignaleerd, zullen gerichte aanvullende analyses worden uitgevoerd.
  3. Trendanalyse: voor trendanalyses zullen mengmonsters gemaakt worden om een beeld te verkrijgen van de gemiddelde achtergrond en hoe deze zich verhoudt tot voorgaande jaren.
  4. Een deel van de monsters wordt onderzocht op andere contaminanten die (nog) niet gereguleerd zijn, zoals gebromeerde vlamvertragers (BFR’s) en perfluorverbindingen (PFAS’s).

Projectresultaat

Door middel van dit monitoringsproject wordt inzicht verkregen in gehaltes van persistente contaminanten als dioxines, PCB's, BFR’s en PFAS’s in met name dierlijke producten uit Nederland. De meeste monsters worden geanalyseerd met een bioassay, verdachten en een deel van de negatieve monsters met GC/HRMS. Monsters zijn met name afkomstig uit het Nationaal Plan Residuen. Eventuele overschrijdingen van limieten worden direct gemeld aan de NVWA voor opvolging, mede om de bron op te sporen. Er zal ook inzicht worden verkregen in gehaltes in levers van diverse diersoorten en in plantaardige producten.

Publicaties