Project

Monitoring klimaatpilots

De afgelopen 2 jaar is de klimaatenvelop vooral gericht geweest op het ontwikkelen van de gereedschapskist klimaatslim Bos- en Natuurbeheer op basis van bestaande gegevens. Er is behoefte aan onderbouwing van de cijfers. De eerste pilots zijn nu 2 jaar en bieden de mogelijkheid voor een kijk op de ontwikkeling.

Voor het inschatten van het koolstofeffect van de verschillende maatregelen is gebruik gemaakt van bestaande studies en modellen, en ad-hoc inschattingen. Verschillende bronnen en methodes gaven vaak zeer verschillende waardes. Er is dus een grote behoefte aan een betere onderbouwing van de cijfers. De eerste pilots gaan nu hun tweede groeiseizoen in en bieden de mogelijkheid voor een eerste kijk op de daadwerkelijke ontwikkeling van deze pilots. Binnen het deelproject A2/0.2 was monitoring van de pilots een van de aandachtspunten. Waar nodig is advies gegeven over een nulmeting, volgen van de pilots en vastlegging van relevante gegevens, maar structurele monitoring heeft niet plaatsgevonden. Als er al waarnemingen gedaan zijn, zijn deze niet centraal vastgelegd.

Publicaties