Project

Monitoring mosselconvenant 2021

Binnen het mosselconvenant zal de komende jaren de economisch positie en de kosten van de transitie worden gemonitord. Dit project is een voorbereiding voor de monitoring van de kosten en opbrengsten van Mosselzaadinvanginstallaties in de periode 2022-2029. 

In 2020 is het convenant over de verduurzaming van de mosselzaadvisserij verlengt. In dit convenant is de verplichting opgenomen om de economische positie en de kosten van de transitie naar zaadinvang met zgn. mosselzaadinvanginstallaties in kaart te brengen in de periode 2022-2029. Om deze monitoring op te kunnen zetten worden in dit project voorbereidende werkzaamheden verricht voor de  economische dataverzameling voor de mosselbedrijven en de analyse van de gegevens:

  • Werving van extra bedrijven voor het Bedrijven informatienet van Wageningen Economic Research.
  • Ontwikkeling van een datamodel en bedrijfsmodel om de gegevens uit de boekhouding in op te slaan en op te werken. In het bedrijfsmodel zullen de kosten /baten per kotenpost worden uitgesplitst waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen MZI- en kweek-gerelateerde kosten en baten.
  • Ontwikkeling van procedures/protocollen om de data vast te leggen/op te werken tot op bedrijfsniveau.
  • Initiële dataverzameling van 3 bedrijven om het systeem te testen/aan te passen.
  • Voorbereiding van enquête over MZI activiteiten met WMR.

Publicaties