Project

Monitoring Natuur

Het programmadirectoraat-generaal Stikstof (DG S) van het ministerie van LNV werkt toe naar een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Die monitoring en evaluatie zal bestaan uit vier rapportages. DG S heeft het consortium van PBL, RIVM en WUR gevraagd om in beeld te brengen welke onderdelen uit deze rapportages op basis van bestaande informatievoorziening nu al gerealiseerd kunnen worden en welke kennisontwikkeling er de komende jaren nog nodig is om alle onderdelen te kunnen realiseren. In het huidige project wordt ingezet op urgente acties voor de natuur-onderdelen binnen de 4 rapportages.

Op verzoek van het programmadirectoraat-generaal Stikstof (DG S) van het ministerie van LNV hebben PBL, RIVM en WUR de mogelijkheden verkend van een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Die monitoring en evaluatie zal bestaan uit vier rapportages. Uit de verkenning blijkt dat voor een deel van de gevraagde rapportages al een aanpak beschikbaar is, maar dat voor het merendeel de informatievoorziening en/of een methode nog ontbreekt en nog ontwikkeld moet worden. De ontwikkeling van een informatievoorziening bij het Rijk en provincies is een voorwaarde om de rapportages op termijn te kunnen opstellen. Het gaat hierbij vooral om gegevens over maatregelen en effecten hiervan. In het huidige project wordt ingezet op urgente acties voor de natuur-rapportages die noodzakelijk zijn om de rapportages mogelijk te maken.

Publicaties