Project

Monitoring SBB experimenten

Er ligt een grote opgave voor een duurzamere landbouw in Nederland. Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Het maakt gebruik van wat de natuur op, om en onder het landbouwbedrijf heeft te bieden (het natuurlijk kapitaal), versterkt de biodiversiteit op en rond het boerenland en belast de natuur zo min mogelijk.

De uitdaging is om natuur en biodiversiteit op een rendabele wijze te integreren in de bedrijfsvoering en voor natuurinclusieve landbouw de wisselwerking tussen ecologische en economische randvoorwaarden te zoeken en te benutten. Het inzicht groeit dat de manier waarop landbouw wordt bedreven invloed heeft op de kwaliteit van de natuur in natuurgebieden. Daarom houden ook terreinbeherende en natuurorganisaties zich bezig met het bevorderen van natuurinclusieve landbouw.

Samenwerking

Tegen deze achtergrond zijn LNV en SBB een samenwerking gestart op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het opzetten van tientallen experimenten is de kern van dit programma waarbij gericht enkele duizenden ha vrijkomende pachtgronden van Staatsbosbeheer worden ingezet om boeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Afhankelijk van de ligging van de bedrijven en de pachtgronden van Staatsbosbeheer kunnen deze experimenten ook bijdragen aan extensivering van de landbouw in de buurt van Natura 2000-gebieden. Met de experimenten willen Staatsbosbeheer en LNV kennis opdoen voor de verdere ontwikkeling van de natuurinclusieve landbouw en meer goede voorbeelden laten zien.

Experimenten

In de vorm van 40 experimenten worden pachtgronden van Staatsbosbeheer ingezet om boeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Bij de experimenten kan het gaan om individuele bedrijven of om meerdere bedrijven op gebiedsniveau. Dit project monitort de betrokken bedrijven integraal, wat betreft de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, de ecologie, de economie en de sociale aspecten. In 2020 is de monitoring gestart op zes boerenbedrijven en in 2021 loopt dit aantal op tot veertien. Gestreefd wordt naar een spreiding over bedrijfssystemen en gebieden binnen Nederland.

Publicaties