Project

Monitoringsinstrumenten klimaatopgaven

Het klimaatakkoord dat in 2019 werd gesloten kent de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te behalen ten opzichte van de emissie van 1990. Landbouw moet hier ook een bijdrage aan leveren. Met de bestaande monitoringsinstrumenten kunnen niet rechtstreeks de effecten op broeikasgasemissiereductie van specifieke klimaatmaatregelen worden gekwantificeerd. In dit project werken we aan een monitoringsinstrument, waarmee de gerealiseerde en voor de toekomst geraamde broeikasgasemissiereductie door klimaatmaatregelen kan worden gekwantificeerd.

Het klimaatakkoord dat in 2019 werd gesloten kent de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te behalen ten opzichte van de emissie van 1990. Landbouw moet hier ook een bijdrage aan leveren via veehouderij, veenweidegebieden, minerale landbouwbodems, bomen, bos en natuur en glastuinbouw. De doelstelling voor deze themas gezamenlijk is om een in 2030 een emissiereductie van 6 Mton te realiseren. Hiervoor is onderzoek uitgezet wat moet leiden tot maatregelen om deze emissiereductie te realiseren. Het ministerie van LNV heeft behoefte aan een instrument dat kan worden gebruikt om na te gaan wat de voortgang is richting het realiseren van deze doelen.

Met de bestaande monitoringsinstrumenten kunnen niet rechtstreeks (zonder aanpassingen) de effecten op broeikasgasemissiereductie van specifieke klimaatmaatregelen worden gekwantificeerd. De uitkomsten van het bestaand instrumentarium zijn namelijk op sector niveau en de effecten van andere beleidsterreinen, zoals het ammoniakbeleid, en autonome ontwikkelingen zijn hierin verweven.

Het ministerie van LNV heeft WUR gevraagd om een monitoringsinstrument te ontwikkelen, waarmee de gerealiseerde en voor de toekomst geraamde broeikasgasemissiereductie door klimaatmaatregelen kan worden gekwantificeerd. De resultaten van deze monitoring leveren inzicht in de effectiviteit van maatregelen en dit kan worden gebruikt om het beleid bij te sturen.

Publicaties