Project

Nationale Bosinventarisatie 8

Periodiek wordt het Nederlandse bos geïnventariseerd: de Nationale Bosinventarisatie (NBI). De gegevens zijn de basis voor alle nationale én internationale bos- en houtstatistieken. Internationale klimaatverdragen verplichten Nederland te rapporteren op basis van een actuele NBI. De NBI-cyclus wordt over een periode van 5 jaar uitgevoerd. De achtste Nederlandse Bosinventarisatie loopt in de periode 2022-2026.

Nederland heeft zich internationaal verplicht tot het rapporteren van veel bos-gerelateerde zaken zoals emissie van broeikasgassen, houtoogststatistieken en biomassa, volgens de regelingen UNFCCC en het Kyoto Protocol (categorie Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), Global Forest Resource Assessment (GFRA),  International Tropical Timber Organisation (ITTO/ITTA) en Forest Europe (voorheen Ministerial Conference on Protection of Forests in Europe, MCPFE). Recent zijn daar meerdere nieuwe beleidsuitdagingen en toepassingen vanuit een wettelijk kader aan toegevoegd: EU Green Deal en EU Fit for 55, het Nationale Klimaatakkoord en de Nationale Bossenstrategie. Ook levert de NBI informatie aan voor de rapportage voor de Europese Habitatrichtlijn. Voor al deze rapportages zijn gegevens uit bosinventarisaties nodig, opgenomen in de NBI (Nederlandse Bosinventarisatie). Naast de internationale wettelijke verplichtingen zijn er ook nationale rapportage verplichtingen, voortvloeiend uit de Natuurbeschermingswet, die gebruik maken van de gegevens van de NBI, te weten de Balans voor de Leefomgeving, het Natuurcompendium en de Natuurverkenning.

Daarnaast heeft de NBI een belangrijke informatieve functie voor de binnenlandse bos- en houtsector.

De belangrijkste gegevens nodig voor deze (inter)nationale rapportages, zijn het bosareaal, en de (veranderingen in) staande houtvoorraad, de bijgroei, oogst en biomassa (en daarvan afgeleid koolstofvoorraden), op dit bosareaal in Nederland. De respectievelijke rapportages vragen daarbij naar onderverdelingen van oppervlakte (bijvoorbeeld per eigenaar, hoofdboomsoort, bostype) of van houtvolume (bijvoorbeeld staand/liggend dood hout, levend, boomsoort, diameter).

In een cyclus van vijf jaar worden alle steekproefpunten binnen de NBI één keer opgenomen en er wordt één keer gerapporteerd over de resultaten. In 2022 wordt aan een nieuwe cyclus begonnen. Nieuw in de NBI-8 is het verzamelen van informatie over de bodem op de steekproefpunten en het opnemen van bosjes met een oppervlakte van minder dan 0,5 ha.

Publicaties