Project

Nationale Bosinventarisatie

Nederland heeft zich internationaal verplicht tot het rapporteren van veel bosgerelateerde zaken zoals emissie van broeikasgassen, houtoogststatistieken en biomassa, volgens de regelingen UNFCCC en het Kyoto Protocol (categorie Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), Global Forest Resource Assessment (GFRA), International Tropical Timber Organisation (ITTO/ITTA) en Forest Europe (voorheen Ministerial Conference on Protection of Forests in Europe, MCPFE). Voor al deze rapportages zijn gegevens uit bosinventarisaties nodig, opgenomen in de NBI (Nederlandse Bosinventarisatie).

Naast de internationale wettelijke verplichtingen zijn er ook nationale rapportage verplichtingen, voortvloeiend uit de Natuurbeschermingswet, die gebruik maken van de gegevens van de NBI, te weten de Balans voor de Leefomgeving, het Natuurcompendium en de Natuurverkenning.

Daarnaast heeft de NBI een belangrijke informatieve functie voor de binnenlandse bos- en houtsector, zoals ambtenaren op verschillende ministeries en bij de provincies, grotere terreinbeherende organisaties, NGOs en belangenverenigingen in de sector zoals de algemene vereniging inlands hout (AVIH), Vereniging van Nederlandse Boseigenaren (VBNE), Vereniging van Gemeentelijke Bos- en Natuurterreineigenaren en Probos. Verdere toepassing van de gegevens vindt plaats op diverse terreinen bij het onderzoek, onderwijs en terreinbeheer.

De belangrijkste gegevens nodig voor deze (inter)nationale rapportages, zijn het bosareaal, en de (veranderingen in) staande houtvoorraad, de bijgroei, oogst en biomassa (en daarvan afgeleid koolstofvoorraden), op dit bosareaal in Nederland. De respectievelijke rapportages vragen daarbij naar onderverdelingen van oppervlakte (bijvoorbeeld per eigenaar, hoofdboomsoort, bostype) of van houtvolume (bijvoorbeeld staand/liggend dood hout, levend, boomsoort, diameter).

In een cyclus van vijf jaar worden alle steekproefpunten binnen de NBI een keer opgenomen en er wordt een keer gerapporteerd over de resultaten.

Lees verder

Publicaties