Project

Nature-based Adaptation Pathways for Climate Resilient and Safe Food systems

Klimaatverandering vergroot de kwetsbaarheid van voedselsystemen, maar ook ecosysteemdiensten en biodiversiteit komen verder onder druk te staan. Bij voortgaande klimaatverandering neemt de kans op waterschaarste, verzilting, wateroverlast, vegetatie- en biodiversiteitsverlies, en bodemerosie toe. Voedselsystemen zullen hiervan gevolgen ondervinden. Zo worden risicos van verminderde gewasopbrengsten, voedselkwaliteit en -aanbod en hogere voedselprijzen steeds groter. Tegelijkertijd worden actoren in voedselsystemen ook gevraagd energiegebruik en de emissie van broeikasgassen te verlagen zonder daarbij de steeds toenemende claim op land uit het oog te verliezen. De behoefte aan effectieve adaptatie en mitigatie strategieën die zowel klimaatverandering als voedselonzekerheid tegengaan groeit. Dit project genereert kennis over nature-based maatregelen die gebaseerd zijn en/of gebruik maken van natuurlijke en circulaire processen en die een positieve bijdrage leveren aan voedselsystemen in het realiseren van voedselzekerheid en -veiligheidsdoelen op de lange termijn.

Nature based

Nature-based betekent gebruikmaken van of worden geïnspireerd door natuurlijke processen. Circulair gaat uit van het zo veel mogelijk sluiten van o.a. water, koolstof en nutriëntenkringlopen om verliezen van grondstoffen te minimaliseren, het vastleggen van koolstof te stimuleren en om klimaateffecten op te vangen. Dit project werkt met casestudies in Nederland, Afrika en Azië.

Vragen die worden beantwoord omvatten: Welke nature-based oplossingen dragen positief bij aan de klimaatveranderingsproblematiek. Hoe kunnen deze oplossingen bijdragen aan het versterken van het adaptief vermogen van voedselsystemen? Hoe werken deze oplossingen precies? Wat zijn onderliggende sociaaleconomische- en biofysische processen? Hoe kunnen nature-based oplossingen circulaire processen bevorderen om zo klimaatmitigatie te verminderen? Welke claims leggen ze op ruimtegebruik? En, welke eisen stelt het opschalen van nature-based oplossingen aan de governance van het systeem?

Producten

Het project levert een aantal concrete producten op waaronder een website met een overzicht van verschillende typen nature-based adaptatie strategieën die positief bijdragen aan circulaire en klimaatbestendige voedselsystemen, inclusief uitgewerkte voorbeelden. Ook wordt een ruimtelijk decision-support instrument ontwikkelt die stakeholders (beleidsmakers, financiers, voedselbedrijven) kan helpen bij het verkennen van mogelijkheden en beperkingen van nature-based maatregelen die voedselsystemen klimaatbestendig maken in een bepaald geografisch gebied. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor hergebruik van biomassa en multifunctioneel landgebruik.

Publicaties