Project

Nature inclusive transitions in telecoupled landscapes

In Nederland bestaan er diverse beleidsmechanismen om boeren en consumenten te stimuleren hun productiemethoden en consumptiepatronen te veranderen. Hoewel de positieve impact van deze beleidsmaatregelen intensief worden gemeten en gevolgd, is er weinig bekend over de negatieve gevolgen van deze maatregelen in het Zuiden. Dit project wil middels moderne ‘telecoupling’ technieken exploreren hoe we dergelijke gevolgen van natuurinclusieve transities in kaart kunnen brengen, beter te begrijpen, en te voorkomen.

In de context van biodiversiteitsverlies, bodemdegradatie en klimaatverandering staan natuur-inclusieve transities hoog op de politieke agenda. In Nederland bestaan er diverse beleidsmechanismen om boeren en consumenten te stimuleren hun productiemethoden en consumptiepatronen te veranderen, en burgerinitiatieven ter vergroening van de leefomgeving te ondersteunen. Hoewel de positieve impact van deze beleidsmaatregelen intensief worden gemeten en gevolgd, is er nog weinig bekend over de mogelijk negatieve gevolgen die deze maatregelen in het Zuiden. Zou het kunnen dat natuur inclusieve transities in de Nederlandse landbouw een aanjager zijn van intensificatie van agrarische productie in het zuiden, met alle negatieve gevolgen van dien? Zou het kunnen dat het verkorten van voedselketens in Nederland zou leiden tot dalende prijzen in productielanden met alle gevolgen voor het inkomen en de bestaanszekerheid van boeren aldaar? Gezien de Nederlandse toezeggingen rond de Parijse Klimaat overeenkomst, de CBD post-2020 Raamwerk voor Biodiversiteit en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zou een dergelijk effect zeer onwenselijk zijn.

Tot nu toe is er nauwelijks tot geen onderzoek gedaan rond de negatieve impact van natuur inclusieve transities in zg. ‘telecoupled’ gebieden. Dit project wil daarom exploreren welke geografische en socio-economische methoden kunnen helpen om dit soort gevolgen van natuur inclusieve transities in kaart te brengen en beter te begrijpen. Het zal optimaal gebruik maken van moderne ‘telecoupling’ technieken, en een methodologisch raamwerk ontwikkelen dat kan bijdragen aan natuur inclusieve transities die ook sociaal inclusief en eerlijk zijn op wereldniveau.

Publicaties