Project

Natuur als basis

Onderdeel van de Wet natuurbescherming is de bepaling dat: Het Planbureau voor de Leefomgeving eenmaal in de vier jaar aan de Minister een wetenschappelijk rapport uitbrengt, waarin de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven (art. 1.9).   Deze zogenaamde Natuurverkenning is een van de wettelijke producten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL maakt de Natuurverkenning samen met andere organisaties waarbij onder andere Wageningen University & Research via de zogenaamde Wettelijke Onderzoekstaken (WOt) een belangrijke bijdrage levert.

Natuurverkenning

De Natuurverkenning is een studie die is bedoeld om toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen te verkennen, het blikveld te verruimen en daarmee (nieuwe) beleidsopties in beeld te brengen. Daarmee is het een belangrijk instrument om de politieke en maatschappelijke discussie over de toekomst van natuur en landschap in Nederland te ondersteunen. Misschien wel de belangrijkste functie van de Natuurverkenning is het stimuleren van strategisch denken over natuur in Nederland (Hajer, 2013). Dit strategisch denken beperkt zich zeker niet alleen tot het natuurbeleid. Integendeel, bij het denken over de toekomst van natuur en landschap in Nederland gaat het onvermijdelijk ook over de verhouding tot andere maatschappelijke ontwikkelingen en (beleids)terreinen. Daarmee heeft de natuurverkenning in principe ook een brede doelgroep van actoren binnen uiteenlopende organisaties, en op verschillende beleidsterreinen en niveaus. Een belangrijk kenmerk van de meest recente natuurverkenningen is dat ook al in het proces van totstandkoming van de verkenning veel van deze actoren actief zijn betrokken.

Onderdeel van de Wet natuurbescherming is de bepaling dat: Het Planbureau voor de Leefomgeving eenmaal in de vier jaar aan de Minister een wetenschappelijk rapport uitbrengt, waarin de toestand en de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van natuur, bos en landschap worden beschreven (art. 1.9). Deze rapportage staat bekend onder de naam Natuurverkenning en is onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOt).

Begin 2017 is de meest recente Natuurverkenning verschenen. Deze zogenaamde Nature Outlook had voor de eerste keer een internationaal perspectief en stond in het kader van de Europese natuurontwikkeling, mede naar aanleiding van het Nederlandse EU voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

In de tweede helft van 2017 zijn de eerste voorbereidingen voor de volgende natuurverkenning gestart onder de noemer scopingstudie methoden en scenarios.
De volgende natuurverkenning zal naar verwachting in 2020 verschijnen. Dit WOT-project onder de noemer Natuur als basis omvat een belangrijk deel van de activiteiten in 2018 ter voorbereiding op deze natuurverkenning 2020. Het borduurt voort op de scopingstudie in 2017. 

Publicaties